Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (Mẫu 1 – KNĐ (Đơn xin vào đảng).doc)Mẫu 1 – KNĐ (Đơn xin vào đảng)Mr.Dung32 kB2017-05-14 09:082017-05-14 09:08
Download this file (Mẫu 19 – KNĐ (Công văn đề nghị thẩm tra lý lịchcủa người xin vào đảng).doc)Mẫu 19 – KNĐ (Công văn đề nghị thẩm tra lý lịchcủa người xin vào đảng)Mr.Dung26 kB2017-05-14 09:122017-05-14 09:12
Download this file (Mẫu 3 – KNĐ (Giấy giới thiệu người vào đảng).doc)Mẫu 3 – KNĐ (Giấy giới thiệu người vào đảng)Mr.Dung31 kB2017-05-14 09:092017-05-14 09:09
Download this file (Mẫu 4 – KNĐ (Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng).doc)Mẫu 4 – KNĐ (Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng)Mr.Dung30 kB2017-05-14 09:092017-05-14 09:09
Download this file (Mẫu 4A – KNĐ (Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng).doc)Mẫu 4A – KNĐ (Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng)Mr.Dung26 kB2017-05-14 09:102017-05-14 09:10
Download this file (Mẫu 5 – KNĐ (Tổng hợp ý kiến đối vói người vào Đảng).doc)Mẫu 5 – KNĐ (Tổng hợp ý kiến đối vói người vào Đảng)Mr.Dung27 kB2017-05-14 09:102017-05-14 09:10
Download this file (Mẫu 6 – KNĐ (Nghị quyết kết nạp đảng viêncủa chi bộ).doc)Mẫu 6 – KNĐ (Nghị quyết kết nạp đảng viêncủa chi bộ)Mr.Dung27 kB2017-05-14 09:112017-05-14 09:11
Download this file (Mẫu 8 – KNĐ (Nghị quyết kết nạp đảng viên của Đảng uỷ trường).doc)Mẫu 8 – KNĐ (Nghị quyết kết nạp đảng viên của Đảng uỷ trường)Mr.Dung27 kB2017-05-14 09:112017-05-14 09:11
Download this file (Mẫu – KNĐ (Biên bản họp chi đoàn nhận xét đoàn viên ưu tú vào đảng).doc)Mẫu – KNĐ (Biên bản họp chi đoàn nhận xét đoàn viên ưu tú vào đảng)Mr.Dung29 kB2017-05-14 09:152017-05-14 09:15
Download this file (Mẫu – ĐUK (Bản tường trình về việc bản thân, người thân gia đình có theo đạo).doc)Mẫu – ĐUK (Bản tường trình về việc bản thân, người thân gia đình có theo đạo)Mr.Dung26 kB2017-05-14 09:132017-05-14 09:13
Download this file (Mẫu – ĐUK (Bản tường trình về việc bản thân, người thân gia đình là dân tộc Hoa).doc)Mẫu – ĐUK (Bản tường trình về việc bản thân, người thân gia đình là dân tộc Hoa)Mr.Dung25 kB2017-05-14 09:132017-05-14 09:13
Download this file (Mẫu – ĐUK (Biên bản họp tổ công đoàn nhận xét công đoàn viên ưu tú vào đảng).doc)Mẫu – ĐUK (Biên bản họp tổ công đoàn nhận xét công đoàn viên ưu tú vào đảng)Mr.Dung26 kB2017-05-14 09:142017-05-14 09:14
Download this file (Mẫu – ĐUK (Phiếu nhận xét của chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào đảng).doc)Mẫu – ĐUK (Phiếu nhận xét của chi uỷ nơi cư trú đối với người xin vào đảng)Mr.Dung27 kB2017-05-14 09:142017-05-14 09:14
Download this file (Mẫu – ĐUK (Phiếu nhận xét lý lịch của người xin vào đảng).doc)Mẫu – ĐUK (Phiếu nhận xét lý lịch của người xin vào đảng)Mr.Dung25 kB2017-05-14 09:142017-05-14 09:14
Download this file (Mẫu – ĐUK (Tờ trình đề nghị xét, kết nạp đảng viên của Đảng uỷ).doc)Mẫu – ĐUK (Tờ trình đề nghị xét, kết nạp đảng viên của Đảng uỷ)Mr.Dung36 kB2017-05-14 09:152017-05-14 09:15