Thông báo mới nhất
    Thông báo danh sách dự kiến điểm rèn luyện học kỳ 1 năm học 2018-2019
    Thông báo danh sách dự kiến cộng điểm rèn luyện HK I, năm học 2018-2019 cho một số hoạt động do phòng CTSV&TTGD tổ chức
    Thông báo số 12/TB-CTSV&TTGD về việc dự kiến trừ điểm rèn luyện của sinh viên không kê khai ngoại trú và thiếu hồ sơ nhập học học kỳ 1 năm học 2018-2019 
    Thông báo về kết quả điểm rèn luyện học kì 2 năm học 2017 - 2018 (Dự kiến) 
   Thông báo số 07/TB-CTCT&HSSV về việc dự kiến trừ điểm rèn luyện đối với những sinh viên không nộp bằng tốt nghiệp THPT để kiểm tra đối chiếu trong học kì II năm học 2017-2018 
   Thông báo số 06/TB-CTCT&HSSV về việc trừ điểm rèn luyện đối với những sinh viên không thực hiện kê khai ngoại trú trong học kì II năm học 2017 - 2018 
    Thông báo số 229/TB-DCT về kết quả điểm rèn luyện học kì I năm học 2017 - 2018  
    Thông báo số 03/TB-CTCT&HSSV về việc công bố danh sách dự kiến trừ điểm rèn luyện HKII năm học 2017 - 2018 đối với sinh viên khóa 08DH và khóa 17CD không cập nhật hình thẻ. 
    Thông báo số 01/TB-CTCT&HSSV về việc trừ điểm rèn luyện của sinh viên vi phạm quy định ngoại trú học kì I năm học 2017-2018 
    Thông báo số 844/TB-DCT về việc triển khai đánh giá điểm rèn luyện học kì 1 năm học 2017-2018  
     Quyết định số 2161/QĐ-DCT về việc công nhận kết quả điểm rèn luyện học kì II năm học 2016-2017  
    Thông báo số 691/TB-DCT về kết quả điểm rèn luyện học kì II năm học 2016-2017  
 Xem thêm