DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN THAM GIA PHỤ TRÁCH ĐOÀN THAM QUAN ĐỊA CHỈ ĐỎ LẦN 1 NĂM 2019
STT HỌ TÊN THỜI GIAN THAM GIA GHI CHÚ
Tập huấn 28/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4
1  Cao Xuân Thủy                      
2  Nguyễn Văn Dung  x                      
3  Lê Thị Biên Thùy                        
4  Đồng Thị Mỹ Lệ                        
5  Trần Tuấn Hiệp                        
6  Hồ Nguyễn Khánh Linh                        
7  Nguyễn Thị Nga                        
8  Trần Văn Khương  x                      
                                   
 Tài liệu tham khảo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa  
    Ngân hàng câu hỏi viết bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa (Đang cập nhật)
    Sổ tay sinh viên Hufi năm học:  2013-2014; 2015-20162017-2018; 2018-2019 
    Danh mục tài liệu tham khảo cho Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2018 - 2019 
 Xem thêm