DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN THAM GIA PHỤ TRÁCH ĐOÀN THAM QUAN ĐỊA CHỈ ĐỎ LẦN 1 NĂM 2019
STT HỌ TÊN THỜI GIAN THAM GIA GHI CHÚ
Tập huấn 28/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4
1  Cao Xuân Thủy                      
2  Nguyễn Văn Dung  x                      
3  Lê Thị Biên Thùy                        
4  Đồng Thị Mỹ Lệ                        
5  Trần Tuấn Hiệp                        
6  Hồ Nguyễn Khánh Linh                        
7  Nguyễn Thị Nga                        
8  Trần Văn Khương  x