A- THÔNG TIN CTXH SỐ 10

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ trung tâm Quản lý chất lượng phục vụ công tác đánh giá ngoài

 

 2. Thời gian

  Đợt 1: 02 Ngày, 14-15/3/2019 (Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h00 - 16h30)

  Đợt 2: 04 Ngày, 26-27-28-29/3/2019 (Sáng 7h30 - 11h30; Chiều 13h00 - 16h30)

 

 3. Địa điểm

  Phòng C305 - Trung tâm Quản lý Chất lượng 

 

 4. Số lượng

   Đợt 1: 10 SV

   Đợt 2: 40 SV

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

  Ưu tiên SV Khoa CNTP, Khoa CNSH và Khoa MT, TN&BĐKH

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV/Buổi

 

 8. Phụ trách

   Cô Lê Thị Linh Giang (0984.842.463)

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, chiều 13/3/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 10

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 10

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)