A- THÔNG TIN CTXH SỐ 15

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ phòng CTSV&TTGD xử lý hồ sơ

 

 2. Thời gian

  Ngày 8 - 11/4/2019 (Sáng 8h00 - 11h30; Chiều 13h30 - 16h30)

 

 3. Địa điểm

  Phòng CTSV&TTGD

 

 4. Số lượng

   Thứ 2 ngày 8/4/2019: 10 SV/Buổi sáng; 10 SV/Buổi chiều

  Các ngày còn lại: 3 SV/Buổi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV/Buổi

 

 8. Phụ trách

   Thầy Nguyễn Văn Dung

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, chiều 7/4/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 15

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 15

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)