A- THÔNG TIN CTXH SỐ 19

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ Trung tâm thư viện sắp xếp sách thư viên 

 

 2. Thời gian

   Ngày 23/4, 24/4, 25/4, 06/5/2019 (Sáng: 7h30 - 11h30; chiều 13h00 - 17h00)

 

 3. Địa điểm

  Tập trung tại Trung tâm Thư viện (Mới)

 

 4. Số lượng

   10 SV/Buổi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV/Buổi

 

 8. Phụ trách

   Cô Trần Kim Châu

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, chiều 20/4/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 19

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 19

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)