A- THÔNG TIN CTXH SỐ 19

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ Trung tâm thư viện sắp xếp sách thư viên 

 

 2. Thời gian

   Ngày 23/4, 24/4, 25/4, 06/5/2019 (Sáng: 7h30 - 11h30; chiều 13h00 - 17h00)

 

 3. Địa điểm

  Tập trung tại Trung tâm Thư viện (Mới)

 

 4. Số lượng

   10 SV/Buổi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV/Buổi

 

 8. Phụ trách

   Cô Trần Kim Châu

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, chiều 20/4/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 19

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 19

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)

                                   
 Tài liệu tham khảo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa  
    Ngân hàng câu hỏi viết bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa (Đang cập nhật)
    Sổ tay sinh viên Hufi năm học:  2013-2014; 2015-20162017-2018; 2018-2019 
    Danh mục tài liệu tham khảo cho Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2018 - 2019 
 Xem thêm