A- THÔNG TIN CTXH SỐ 20

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ Trung tâm thư viện tổ chức hoạt động chào mừng "Ngày sách Việt nam lần thứ 6"

 

 2. Thời gian

   Ngày 07/5 đến hết ngày 10/5/2019 (Ca 1: 7h00 - 11h00; Ca 2: 10h00 - 14h00; Ca 3: 14h00 - 18h00)

 

 3. Địa điểm

  Tập trung tại Trung tâm Thư viện (Mới)

 

 4. Số lượng

   5 SV/Buổi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV/Buổi

 

 8. Phụ trách

   Cô Trần Kim Châu

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, chiều 20/4/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 20

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 20

 (Hiện tại đã có kết quả đăng ký)