A- THÔNG TIN CTXH SỐ 34

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ công tác học vụ cho trung tâm ngoại ngữ 

 

 2. Thời gian

   Sáng 7h15-11h15; Chiều 13h15 - 16h30

 

 3. Địa điểm

   Trung tâm ngoại ngữ - D.101

 

 4. Số lượng

   03 SV/Buổi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV

 

 8. Phụ trách

   Chị Mai Thị Lệ Hằng - 0377384180

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, ngày 17/5/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 34

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 34

 (Mời các bạn CLICK vào đây để xem kết quả đăng ký)