A- THÔNG TIN CTXH SỐ 39

 

 1. Nội dung

   Hỗ trợ trung tâm thư viên sắp xếp sách

 

 2. Thời gian

   Sáng: 7h30 - 11h30; Chiều 13h30 - 17h30

 

 3. Địa điểm

   Trung tâm Thư viện

 

 4. Số lượng

   3 SV/Buổi

 

 5. Yêu cầu

  Đi đúng giờ, không tự ý hủy khi đã ĐK thành công

 

 7. Điểm cộng

   Điểm CTXH: 10 Điểm/SV

 

 8. Phụ trách

   Cô Trần Kim Châu

 

 9. Kết quả ĐK

  Công bố trước 16h30, ngày 10/6/2019

 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 39

 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ CTXH SỐ 39

 (Mời các bạn CLICK vào đây để xem kết quả đăng ký)