A- THÔNG TIN CTXH SỐ 225
1  Nội dung công việc   Hỗ trợ trung tâm thư viện chuyển kho sách và sắp xếp tài liệu trên giá
2  Thời gian   Buổi sáng từ 7h30 - 11h00; Buổi chiều từ 13h30 - 16h30 (Thứ 6 ngày 14/4/2017)
3  Địa điểm  Trung tâm thư viện
4  Số lượng  15 SV/Buổi 
5  Yêu cầu  SV nam, đi đúng giờ
6  Người phụ trách  Thầy Đoàn Minh
7  Điểm cộng  10 điểm/Buổi/Nhóm I
8  Ngày đăng kết quả ĐK  Ngày 12/4/2017
 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 225
   
 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ 
  (Ngày 12/4/2017 mời các bạn vào đây xem kết quả ĐK)