A- THÔNG TIN CTXH SỐ 225
1  Nội dung công việc   Hỗ trợ trung tâm thư viện chuyển kho sách và sắp xếp tài liệu trên giá
2  Thời gian   Buổi sáng từ 7h30 - 11h00; Buổi chiều từ 13h30 - 16h30 (Thứ 6 ngày 14/4/2017)
3  Địa điểm  Trung tâm thư viện
4  Số lượng  15 SV/Buổi 
5  Yêu cầu  SV nam, đi đúng giờ
6  Người phụ trách  Thầy Đoàn Minh
7  Điểm cộng  10 điểm/Buổi/Nhóm I
8  Ngày đăng kết quả ĐK  Ngày 12/4/2017
 B- ĐĂNG KÝ THAM GIA CTXH SỐ 225
   
 C- KẾT QUẢ ĐĂNG KÝ 
  (Ngày 12/4/2017 mời các bạn vào đây xem kết quả ĐK)
                                   
 Tài liệu tham khảo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa  
    Ngân hàng câu hỏi viết bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa (Đang cập nhật)
    Sổ tay sinh viên Hufi năm học:  2013-2014; 2015-20162017-2018; 2018-2019 
    Danh mục tài liệu tham khảo cho Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2018 - 2019 
 Xem thêm