Giáo dục nghề nghiệp và Công tác xã hội (GDNN&CTXH) là một trong những nội dung quan trọng của đào tạo HSSV trong các trường Đại học nói chung và Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM nói riêng nhằm thực hiện việc giáo dục toàn diện cho người học.

Mục tiêu:

1. Trang bị cho HSSV một số kiến thức cơ bản về đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho HSSV; các nội quy, quy chế, quy định của trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM; các kỹ năng phục vụ cho việc học tập đạt hiệu quả cao.

2. Giáo dục cho người học nhân cách, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, ý chí, tính tập thể, tinh thần vượt khó khăn, ý thức trách nhiệm với cộng đồng và xã hội; góp phần phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

                                   
 Tài liệu tham khảo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa  
    Ngân hàng câu hỏi viết bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa (Đang cập nhật)
    Sổ tay sinh viên Hufi năm học:  2013-2014; 2015-20162017-2018; 2018-2019 
    Danh mục tài liệu tham khảo cho Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2018 - 2019 
 Xem thêm