Trả lời:

QUY TRÌNH THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG GDNN&CTXH

  • CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

- Bước 1: Lập kế hoạch thực hiện hoạt động GDNN&CTXH kèm theo danh sách sinh viên đăng ký tham gia theo mẫu:

+ TH1: Mẫu kế hoạch thực hiện hoạt động GDNN&CTXH của phòng CTCT-HSSV.

+ TH2: Mẫu kế hoạch hoạt động của các đơn vị (Phòng/Ban/Trung tâm/Khoa/Đoàn TN – Hội SV).

- Bước 2: Duyệt và gửi kế hoạch hiện hoạt động GDNN&CTXH tại phòng CTCT-HSSV trước khi thực hiện ít nhất 01 tuần.

+ Nếu BTC thực hiện theo  mẫu kế hoạch hoạt động của phòng CTCT-HSSV thì sẽ duyệt kế hoạch trực tiếp tại phòng CTCT-HSSV.

+ Nếu BTC thực hiện theo  mẫu kế hoạch hoạt động được các đơn vị duyệt thì BTC cần gửi kế hoạch đã được duyệt kèm theo giấy đề nghị cộng điểm CTXH cho SV tham gia hoạt động đó xuống phòng CTCT-HSSV trước khi thực hiện, ít nhất 01 tuần.

- Bước 3: Tiến hành hoạt động GDNN&CTXH theo kế hoạch

- Bước 4: Bàn giao kết quả thực hiện hoạt động GDNN&CTXH  tại phòng CTCT-HSSV, gồm:

+ Danh sách đánh giá SV tham gia (File mềm định dạng excel gửi về địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và file giấy có đóng dấu, chữ ký của đơn vị đánh giá);

+ Tư liệu về kết quả tham gia hoạt động (hình ảnh, clip… ).

- Bước 5: Phòng CTCT-HSSV dự thảo danh sách điểm GDNN&CTXH, tiếp nhận & chỉnh sửa thông tin phản hồi của SV

- Bước 6: Cập nhật điểm GDNN&CTXH theo quy định.

 

                                   
 Tài liệu tham khảo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa  
    Ngân hàng câu hỏi viết bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa (Đang cập nhật)
    Sổ tay sinh viên Hufi năm học:  2013-2014; 2015-20162017-2018; 2018-2019 
    Danh mục tài liệu tham khảo cho Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2018 - 2019 
 Xem thêm