DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA CTXH 12/2019
Hỗ trợ trung tâm Thư viện sắp xếp và vệ sinh thư viện, phục vụ công tác đánh giá ngoài
STT Mã số sinh viên Họ và tên Lớp Đăng ký tham gia 
1 2005180085 Nguyễn Thị Thùy Dương 09DHTP4 Sáng ngày 20/3/2019
2 2005170301 Lê Thị Ngọc Ái 08DHTP3 Sáng ngày 20/3/2019
3 2027170002 Phạm Thùy An 08DHCM3 Sáng ngày 20/3/2019
4 2013181467 Lê Thị Thủy Tiên 09DHQT12 Sáng ngày 20/3/2019
5 2034180078 Nguyễn Thị Yến 09DHNA1 Sáng ngày 20/3/2019
6 2009150071 Trần Thị Diễm Trinh 06DHMT2 Sáng ngày 20/3/2019
7 2005180428 Nguyễn Thị Như Quỳnh 09DHTP7 Chiều ngày 20/3/2019
8 2030189454 Trần Thị Kim Lanh 09DHQTDVNH4 Chiều ngày 20/3/2019
9 2004150133 Lê Thị Kim Quy 06ĐHHH4 Chiều ngày 20/3/2019
10 2008180076 Nguyễn Thị Thanh Ngân DHSH2 Chiều ngày 20/3/2019
11 3005178023 Ngô Thị Thanh Thảo  17CDTP1 Chiều ngày 20/3/2019
12 2005150112 Nguyễn Dạ Uyên 06DHTP3 Chiều ngày 20/3/2019
13 2007181135 Huỳnh Thị Thảo Nguyên 09DHKT6 Sáng ngày 21/3/2019
14 3002170027 Trần Quốc Khang 17CDDT Sáng ngày 21/3/2019
15 2001160174 Huỳnh Hoài Bảo 07DHTH1 Sáng ngày 21/3/2019
16 3005160125 Ngô Thị Kim Nguyệt 16CDTP1 Sáng ngày 21/3/2019
17 3005160118 Trần Dương Bảo Ngọc 16CDTP 1 Sáng ngày 21/3/2019
18 2009150103 Bùi Thị Thùy Trang 06DHMT2 Sáng ngày 21/3/2019
19 2005170412 Phan Thị Mỹ Lệ 08DHTP6 Chiều ngày 21/3/2019
20 2005170379 Phạm Kim Huệ 08DHTP6 Chiều ngày 21/3/2019
21 2029170159 Lê Thị Huỳnh Nhi  08DHAV1 Chiều ngày 21/3/2019
22 2005180429 Thái Thị Huỳnh Như 09DHTP7 Chiều ngày 21/3/2019
23 2005170640 Lê Thị Bảo Yến 08DHTP3 Chiều ngày 21/3/2019
24 2028181096 Lê Thị Ngọc Trang 09DHDD2 Chiều ngày 21/3/2019
25 2004170056 Lê Thị Thúy Kiều 08DHHH3 Sáng ngày 25/3/2019
26 2024181126 Phạm Thị Mỹ Nương 09DHHD2 Sáng ngày 25/3/2019
27 2013181196 Võ Hồng Lài 09DHQT05 Sáng ngày 25/3/2019
28 2022170015 Nguyễn Thị Thanh Diệu 08DHDB3 Sáng ngày 25/3/2019
29 2002130278 Diệp Duy Duy 04DHDT4 Sáng ngày 25/3/2019
30 2005180085 Nguyễn Thị Thùy Dương 09DHTP4 Sáng ngày 25/3/2019
31 2024170065 Đỗ Thị Phương Mai 08DHHD3 Sáng ngày 25/3/2019
32 2005181248 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh 09DHTP4 Sáng ngày 25/3/2019
33 2005170915 Nguyễn Thị Kim Thoa 08DHTP3 Sáng ngày 25/3/2019
34 2006160105 Nguyễn Thị Mỹ Tiên  07DHTS3 Sáng ngày 25/3/2019
35 2007180157 Bùi Thị Nguyệt Quế 09DHKT3 Sáng ngày 25/3/2019
36 2029181186 ĐàO HoàI Xuyên 09DHAV6 Sáng ngày 25/3/2019
37 2005170506 Huỳnh Đoàn Hồng Nhung  08DHTP1  Sáng ngày 25/3/2019
38 2013180451 Trần Thị Hà Ngân 09DHQT3 Sáng ngày 25/3/2019
39 2013181382 Nguyễn Thị Thúy Quyên 09DHQT12 Sáng ngày 25/3/2019
40 2005150043 Hồ Thị Thu Thảo 06DHTP2 Sáng ngày 25/3/2019
41 2006150055 Trần Thị Như Ý 06DHTS3 Sáng ngày 25/3/2019
42 2013180100 Tạ Thị Quỳnh Như 09DHQT3 Sáng ngày 25/3/2019
43 2013180024 Nguyễn Ngọc Lệ 09DHQT3 Sáng ngày 25/3/2019
44 2013180303 Phung Cẩm Linh 09DHQT3 Sáng ngày 25/3/2019
45 2013180735 Nguyễn Thị Hồng Phấn 09DHQT3 Sáng ngày 25/3/2019
46 3005170093 Ngô Hoàng Thụy Kha 17CDTP5 Sáng ngày 25/3/2019
47 3005170308 Đặng Trần Trâm Anh 17CDTP3 Chiều ngày 25/3/2019
48 2004170056 Lê Thị Thúy Kiều 08DHHH3 Chiều ngày 25/3/2019
49 2030180344 Nguyễn Thị Diệu 09DHQTDVNH4 Chiều ngày 25/3/2019
50 2030180310 Trần Thị Hà 09DHQTDVNH4 Chiều ngày 25/3/2019
51 2002130278 Diệp Duy Duy 04DHDT4 Chiều ngày 25/3/2019
52 2030181027 Đinh Thị Bích Châu 09DHQTDVNH4 Chiều ngày 25/3/2019
53 2005160304 Phạm Thị Kim Yến 07DHTP5 Chiều ngày 25/3/2019
54 2003181078 Võ Quang Trường 09DHCK2 Chiều ngày 25/3/2019
55 2005180497 Phạm Kim Thoa 09DHTP4 Chiều ngày 25/3/2019
56 2005180239 Mai Ngọc Tuyết Anh  09DHTP5 Chiều ngày 25/3/2019
57 2013180451 Trần Thị Hà Ngân 09DHQT3 Chiều ngày 25/3/2019
58 2013181382 Nguyễn Thị Thúy Quyên 09DHQT12 Chiều ngày 25/3/2019
59 2005170207 Kiều Mai Thanh Tuyền 08DHTP1 Chiều ngày 25/3/2019
60 2013170002 Lê Thị Ngọc Ẩn 08DHQT5 Chiều ngày 25/3/2019
61 2013170576 Lê Thị Tường Vi 08DHQT3 Chiều ngày 25/3/2019
62 2030181042 Nguyễn Kiên Cường 09DHQTDVNH4 Chiều ngày 25/3/2019
63 2009150071 Trần Thị Diễm Trinh 06DHMT2 Chiều ngày 26/3/2019
64 2009150103 Bùi Thị Thùy Trang 06DHMT2 Chiều ngày 26/3/2019
65 2005160304 Phạm Thị Kim Yến 07DHTP5 Chiều ngày 26/3/2019
66 2008181001 Đặng Hoàng  Duy Anh 09DHSH2 Chiều ngày 26/3/2019
67 2008181067 Mai Quốc Khánh 09DHSH2 Chiều ngày 26/3/2019
68 2008170114 Lê Thị Khánh Quy 08DHSH1 Chiều ngày 26/3/2019
69 2024181121 Lê Thị Quỳnh Như 09DHHD2 Chiều ngày 26/3/2019
70 2005170506 Huỳnh Đoàn Hồng Nhung  08DHTP1  Chiều ngày 26/3/2019
71 2023170073 Lê Thị Yến Nhi 08DHNH2 Chiều ngày 26/3/2019
72 2023181035 Trần Thị Thuỳ Linh 09DHNH4 Chiều ngày 26/3/2019