DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA CTXH 13/2019
Hỗ trợ trung tâm Thư viện sắp xếp và vệ sinh thư viện, phục vụ công tác đánh giá ngoài
STT Mã số sinh viên Họ và tên Lớp Đăng ký tham gia 
1 2005150078 Trang Thị Thu Diệu 06DHTP6 Sáng ngày 23/3/2019
2 3005160079 Phan Thị Thiên Kim 16CDTP3 Sáng ngày 23/3/2019
3 2002140425 Nguyễn Thành Trung 05DHDT4 Sáng ngày 23/3/2019
4 3005160590 Lương Kim Xoàn 16CDTP6 Sáng ngày 23/3/2019
5 2004170056 Lê Thị Thúy Kiều 08DHHH3 Sáng ngày 23/3/2019
6 3010170023 Võ Thị Ngọc Chi 17CDCM Sáng ngày 23/3/2019
7 2013181064 Hà Đại Dũng 09DHQT10 Sáng ngày 23/3/2019
8 2004150183 Lê Kỳ Duyên 06DHHH5 Sáng ngày 23/3/2019
9 2005150239 Phạm Thị Mộng Tuyền 06DHTP3 Sáng ngày 23/3/2019
10 2007160040 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 07DHKT2 Sáng ngày 23/3/2019
11 3010150019 Phan Thị Phương Chinh 15CDCM Sáng ngày 23/3/2019
12 3010181643 Nguyễn Thị Xuân Nhi 18CDCM Sáng ngày 23/3/2019
13 2005170470 Huỳnh Thị Bích Ngọc 08DHTP2 Sáng ngày 23/3/2019
14 2005150377 Lê Thị Thu Hiền 06DHTP6 Sáng ngày 23/3/2019
15 2005181328 Đinh Nguyễn Thu Trang 09DHTP9 Chiều ngày 23/3/2019
16 2027170105 Lê Thị Huyền Trân 08DHCM2 Chiều ngày 23/3/2019
17 2003160130 Bùi Minh Giang 07DHCK2 Chiều ngày 23/3/2019
18 2005180239 Mai Ngọc Tuyết Anh 09DHTP5 Chiều ngày 23/3/2019
19 2013181068 NguyễN Khương Duy 09DHQT10 Chiều ngày 23/3/2019
20 3005160079 Phan Thị Thiên Kim 16CDTP3 Chiều ngày 23/3/2019
21 2005170085 Ngô Thị Thúy Loan 08DHTP5 Chiều ngày 23/3/2019
22 2004170056 Lê Thị Thúy Kiều 08DHHH3 Chiều ngày 23/3/2019
23 2029181042 Đỗ Thị Thanh Hằng 09DHAV1 Chiều ngày 23/3/2019
24 2005180508 Võ Thị Bảo Trân 09DHTP4 Chiều ngày 23/3/2019
25 2005170013 Nguyễn Chí Bằng 08DHTP7 Chiều ngày 23/3/2019
26 2005170412 Phan Thị Mỹ Lệ 08DHTP6 Chiều ngày 23/3/2019
27 2005170904 Phạm Huỳnh Xuân Lộc 08DHTP6 Chiều ngày 23/3/2019
28 2005170379 Phạm Kim Huệ 08DHTP7 Chiều ngày 23/3/2019
29 2030180433 Nguyễn Thị Mỹ Dung 09DHQTDVNH4 Chiều ngày 23/3/2019
30 2028180042 Hứa Vĩnh Tường  09DHDD2 Chiều ngày 23/3/2019
31 2005180429 Thái Thị Huỳnh Như 09DHTP7 Chiều ngày 23/3/2019
32 2008170165 Trần Hương Tường Vy 08DHSH1 Chiều ngày 23/3/2019
33 2009140196 Trần Ngọc Anh Thư 05DHMT3 Sáng ngày 24/3/2019
34 2022170014 Võ Thị Ý Diễm 08DHDB3 Sáng ngày 24/3/2019
35 2003160130 Bùi Minh Giang 07DHCK2 Sáng ngày 24/3/2019
36 2013150237 Bùi Thị Mỹ Dung 06DHQT4 Sáng ngày 24/3/2019
37 2013150073 Phạm Thị Thơ 06DHQT4 Sáng ngày 24/3/2019
38 2002140425 Nguyễn Thành Trung 05DHDT4 Sáng ngày 24/3/2019
39 2005170551 Trần Thị Ngọc Thảo 08DHTP1 Sáng ngày 24/3/2019
40 2005170506 Huỳnh Đoàn Hồng Nhung 08DHTP1 Sáng ngày 24/3/2019
41 2004150201 Huỳnh Ngọc Hiếu 06DHHH1 Sáng ngày 24/3/2019
42 2008170114 Lê Thị Khánh Quy 08DHSH1 Sáng ngày 24/3/2019
43 2005180508 Võ Thị Bảo Trân 09DHTP4 Sáng ngày 24/3/2019
44 2013181192 Nguyễn Thị Kim Kiều 09DHQT10 Sáng ngày 24/3/2019
45 2005180429 Thái Thị Huỳnh Như 09DHTP7 Sáng ngày 24/3/2019
46 2008170165 Trần Hương Tường Vy 08DHSH1 Sáng ngày 24/3/2019
47 2005181345 Phan Thị Cẩm Tú 09DHTP8 Sáng ngày 24/3/2019
48 2005150377 Lê Thị Thu Hiền 06DHTP6 Sáng ngày 24/3/2019
49 2032172049 Mã Đức Trung Nghi 08DHTDH1 Sáng ngày 24/3/2019
50 2013180451 Trần Thị Hà Ngân 09DHQT3 Chiều ngày 24/3/2019
51 2013181382 Nguyễn Thị Thúy Quyên  09DHQT12 Chiều ngày 24/3/2019
52 2005170187 Huỳnh Anh Tới 08DHTP6 Chiều ngày 24/3/2019
53 2005170216 Phạm Trọng Vinh 08DHTP6 Chiều ngày 24/3/2019
54 2005170084 Lê Thị Loan 08DHTP7  Chiều ngày 24/3/2019
55 2030181188 Trương Yến Linh 09DHQTDVNH6 Chiều ngày 24/3/2019
56 2013180761 Nguyễn Thị Hồng Liên 09DHQT9 Chiều ngày 24/3/2019
57 2022170014 Võ Thị Ý Diễm 08DHDB3 Chiều ngày 24/3/2019
58 2005181328 Đinh Nguyễn Thu Trang 09DHTP9 Chiều ngày 24/3/2019
59 2013150237 Bùi Thị Mỹ Dung 06DHQT4 Chiều ngày 24/3/2019
60 2013150073 Phạm Thị Thơ 06DHQT4 Chiều ngày 24/3/2019
61 2005170085 Ngô Thị Thúy Loan 08DHTP5 Chiều ngày 24/3/2019
62 2005170551 Trần Thị Ngọc Thảo 08DHTP1 Chiều ngày 24/3/2019
63 2005170506 Huỳnh Đoàn Hồng Nhung 08DHTP1 Chiều ngày 24/3/2019
64 2004150201 Huỳnh Ngọc Hiếu 06DHHH1 Chiều ngày 24/3/2019
65 2029181042 Đỗ Thị Thanh Hằng 09DHAV1 Chiều ngày 24/3/2019
66 2008170114 Lê Thị Khánh Quy 08DHSH1 Chiều ngày 24/3/2019
67 2005170013 Nguyễn Chí Bằng 08DHTP7 Chiều ngày 24/3/2019
68 2005170904 Phạm Huỳnh Xuân Lộc 08DHTP6 Chiều ngày 24/3/2019
69 2005170379 Phạm Kim Huệ 08DHTP7 Chiều ngày 24/3/2019
70 2028180042 Hứa Vĩnh Tường  09DHDD2 Chiều ngày 24/3/2019
71 2013181192 Nguyễn Thị Kim Kiều 09DHQT10 Chiều ngày 24/3/2019
72 2032172049 Mã Đức Trung Nghi 08DHTDH1 Chiều ngày 24/3/2019
  TỔNG CỘNG 72 LƯỢT