DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA CTXH SỐ 16/2019
Nội dung: Hỗ trợ công tác tổ chức cuộc thi công nghệ chế biến sau thu hoạch
STT Mã số sinh viên Họ và tên Lớp Đăng ký tham gia 
1 2001160168 Nguyễn Viết Hoàng Anh 07DHTH1 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
2 2002181050 Đoàn Thị Mỹ Kiên 09DHDT2 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
3 2003150175 Trịnh Công Trọng 06DHCK1 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
4 2004150049 Nguyễn Văn Đông 06DHHH3 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
5 2005150095 Hà Thị Mỹ Liên 06DHTP4 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
6 2005150112 Nguyễn Dạ Uyên 06DHTP3 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
7 2005160007 Nguyễn Thị Vân Anh 07DHTP2 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
8 2005160012 Hoàng Thị Ngọc Bích 07DHTP2 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
9 2005160083 Nguyễn Thị Kim Hương 07DHTP2 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
10 2005160105 Lê Mỹ Kiều 07DHTP2 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
11 2005160300 Lê Thị Hồng Yến 07DHTP4 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
12 2005170543 Phan Thị Thu Thảo 08DHTP2  Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
13 2005170568 Nguyễn Thị Anh Thư  08DHTP3 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
14 2005170578 Nguyễn Thị Thu Thúy 08DHTP6 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
15 2005170600 Phạm Thùy Trang 08DHTP1 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
16 2001181333 Huỳnh Thanh Thiện 09DHTH7 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
17 2002150031 Võ Thanh Phương 06DHDT4 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
18 2013181048 Lương Thị Hồng Diễm 09DHQT10 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
19 2005170506 Huỳnh Đoàn Hồng Nhung 08DHTP1  Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
20 2005170510 Trần Thị Thúy Oanh 08DHTP1 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
21 2005175025 Châu Thị Thanh Ngân 08DHTP4 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
22 2007160229 PhạM Thị HoàI Thu 07DHKT2 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
23 2007160305 TrìNh NguyễN Lâm TuyềN 07DHKT4 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
24 2007180395 Nguyễn Thị Lan Anh 09DHKT3 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
25 2008181031 Nguyễn Thị Thùy Dương 09DHSH3 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
26 2009140468 Nguyễn Văn Sơn 05DHMT2 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
27 2009150143 Đặng Võ Hồng Ngân 06DHMT3 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
28 2009160169 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 07DHMT02  Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
29 2013170514 Võ Thị Mỹ Thương 08DHQT2 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
30 2013180761 Nguyễn Thị Hồng Liên 09DHQT9 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
  TỔNG CỘNG 30 SINH VIÊN