DANH SÁCH SINH VIÊN THAM GIA CTXH SỐ 16/2019
Nội dung: Hỗ trợ công tác tổ chức cuộc thi công nghệ chế biến sau thu hoạch
STT Mã số sinh viên Họ và tên Lớp Đăng ký tham gia 
1 2001160168 Nguyễn Viết Hoàng Anh 07DHTH1 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
2 2002181050 Đoàn Thị Mỹ Kiên 09DHDT2 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
3 2003150175 Trịnh Công Trọng 06DHCK1 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
4 2004150049 Nguyễn Văn Đông 06DHHH3 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
5 2005150095 Hà Thị Mỹ Liên 06DHTP4 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
6 2005150112 Nguyễn Dạ Uyên 06DHTP3 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
7 2005160007 Nguyễn Thị Vân Anh 07DHTP2 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
8 2005160012 Hoàng Thị Ngọc Bích 07DHTP2 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
9 2005160083 Nguyễn Thị Kim Hương 07DHTP2 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
10 2005160105 Lê Mỹ Kiều 07DHTP2 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
11 2005160300 Lê Thị Hồng Yến 07DHTP4 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
12 2005170543 Phan Thị Thu Thảo 08DHTP2  Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
13 2005170568 Nguyễn Thị Anh Thư  08DHTP3 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
14 2005170578 Nguyễn Thị Thu Thúy 08DHTP6 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
15 2005170600 Phạm Thùy Trang 08DHTP1 Sáng thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 9h00)
16 2001181333 Huỳnh Thanh Thiện 09DHTH7 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
17 2002150031 Võ Thanh Phương 06DHDT4 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
18 2013181048 Lương Thị Hồng Diễm 09DHQT10 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
19 2005170506 Huỳnh Đoàn Hồng Nhung 08DHTP1  Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
20 2005170510 Trần Thị Thúy Oanh 08DHTP1 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
21 2005175025 Châu Thị Thanh Ngân 08DHTP4 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
22 2007160229 PhạM Thị HoàI Thu 07DHKT2 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
23 2007160305 TrìNh NguyễN Lâm TuyềN 07DHKT4 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
24 2007180395 Nguyễn Thị Lan Anh 09DHKT3 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
25 2008181031 Nguyễn Thị Thùy Dương 09DHSH3 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
26 2009140468 Nguyễn Văn Sơn 05DHMT2 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
27 2009150143 Đặng Võ Hồng Ngân 06DHMT3 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
28 2009160169 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 07DHMT02  Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
29 2013170514 Võ Thị Mỹ Thương 08DHQT2 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
30 2013180761 Nguyễn Thị Hồng Liên 09DHQT9 Chiều thứ 5 ngày 11/4/2019 (tập trung 14h30)
  TỔNG CỘNG 30 SINH VIÊN
                                   
 Tài liệu tham khảo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa  
    Ngân hàng câu hỏi viết bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa (Đang cập nhật)
    Sổ tay sinh viên Hufi năm học:  2013-2014; 2015-20162017-2018; 2018-2019 
    Danh mục tài liệu tham khảo cho Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2018 - 2019 
 Xem thêm