Trả lời:

Thời gian thực hiện môn học: Kết quả thực hiện môn học GDNN&CTXH của SV được tích lũy trong toàn khóa học.

Thời gian thực hiện đối với mỗi hoạt động:

+ Thời gian BTC nộp kế hoạch xuống phòng CTCT-HSSV: Ít nhất trước 01 tuần

+ Thời gian phòng CTCT-HSSV duyệt kế hoạch: Từ 03 ngày - 01 tuần.

+ Thời gian triển khai hoạt động: Theo kế hoạch được duyệt

+ Thời gian BTC công bố kết quả thực hiện hoạt động: Trong vòng 1 tuần kể từ khi kết thúc hoạt động để SV được biết và phản hồi thông tin tham gia.

+ Thời gian SV phản hồi ý kiến thắc mắc: Trong vòng 1 tuần kể từ khi BTC công bố kết quả thực hiện hoạt động GDNN&CTXH

+ Thời gian BTC bàn giao kết quả thực hiện hoạt động xuống phòng CTCT-HSSV: Trong vòng 1 tuần kể từ khi kết thúc thời gian phản hồi ý kiến của SV.

- Thời gian phòng CTCT-HSSV cập kết quả môn học GDNN&CTXH:

+ Cập nhật điểm GDNN&CTXH định kỳ: 2 tháng 1 lần

+ Cập nhật kết quả hoàn thành môn học và in chứng nhận GDNN&CTXH: 2 lần/Năm, vào thời điểm xét tốt nghiệp đợt 1 và đợt 2 hàng năm.

Phòng CTCT-HSSV