Trả lời:

Thời gian thực hiện môn học: Kết quả thực hiện môn học GDNN&CTXH của SV được tích lũy trong toàn khóa học.

Thời gian thực hiện đối với mỗi hoạt động:

+ Thời gian BTC nộp kế hoạch xuống phòng CTCT-HSSV: Ít nhất trước 01 tuần

+ Thời gian phòng CTCT-HSSV duyệt kế hoạch: Từ 03 ngày - 01 tuần.

+ Thời gian triển khai hoạt động: Theo kế hoạch được duyệt

+ Thời gian BTC công bố kết quả thực hiện hoạt động: Trong vòng 1 tuần kể từ khi kết thúc hoạt động để SV được biết và phản hồi thông tin tham gia.

+ Thời gian SV phản hồi ý kiến thắc mắc: Trong vòng 1 tuần kể từ khi BTC công bố kết quả thực hiện hoạt động GDNN&CTXH

+ Thời gian BTC bàn giao kết quả thực hiện hoạt động xuống phòng CTCT-HSSV: Trong vòng 1 tuần kể từ khi kết thúc thời gian phản hồi ý kiến của SV.

- Thời gian phòng CTCT-HSSV cập kết quả môn học GDNN&CTXH:

+ Cập nhật điểm GDNN&CTXH định kỳ: 2 tháng 1 lần

+ Cập nhật kết quả hoàn thành môn học và in chứng nhận GDNN&CTXH: 2 lần/Năm, vào thời điểm xét tốt nghiệp đợt 1 và đợt 2 hàng năm.

Phòng CTCT-HSSV

                                   
 Tài liệu tham khảo Tuần sinh hoạt công dân sinh viên năm học 2019 - 2020
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa 
    Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm Tuần sinh hoạt công dân sinh viên giữa khóa  
    Ngân hàng câu hỏi viết bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa (Đang cập nhật)
    Sổ tay sinh viên Hufi năm học:  2013-2014; 2015-20162017-2018; 2018-2019 
    Danh mục tài liệu tham khảo cho Tuần sinh hoạt công dân - HSSV năm học 2018 - 2019 
 Xem thêm