Cơ sở pháp lý triển khai tuần sinh hoạt “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” được triển khai dựa trên căn cứ của các van bản quy định của Nhà nước và Nhà trường:

a. Văn bản quy định của Nhà nước:

- Công văn số 3383/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 10/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo V/v hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018-2019.

- Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 5/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy.

b. Văn bản quy định của Nhà trường:

- Kế hoạch số 498/KH-DCT ngày 31/7/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” năm học 2018-2019.

- Thông báo số 498/TB-DCT ngày 10/9/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh về việc triển khai học tập Tuần sinh hoạt công dân - HSSV (giữa khóa và cuối khóa) năm học 2018 – 2019.