Trả lời:

a. Mục đích:

- Cung cấp và cập nhật thông tin đầy đủ, kịp thời đến HSSV tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo, tình hình phát triển của Nhà trường, các thông tin liên quan đến toàn bộ quá trình trình phấn đấu học tập, rèn luyện của HSSV.

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của HSSV trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nội quy quy định của Nhà trường, cơ quan và đơn vị.

- Giúp HSSV hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV thông qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về đào tạo, giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên, chế độ, chính sách; khen thưởng, kỷ luật, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018 - 2019; nhiệm vụ của người học nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo, rèn luyện và nhu cầu của xã hội.

b. Yêu cầu:

- Nội dung Chương trình giáo dục “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” phải đảm bảo đầy đủ các nội dung quy định, hướng dẫn của Bộ GDĐT, của nhà trường để thực hiện ổn định, lâu dài. Hàng năm cập nhật kịp thời các kiến thức, chuyên đề cần thiết để quán triệt, tuyên truyền và định hướng giáo dục HSSV hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng sinh viên.

- “Tuần sinh hoạt công dân - HSSV” phải được tiến hành nghiêm túc, đảm bảo giờ giấc, nền nếp học tập, có thảo luận, đối thoại, có kiểm tra đánh giá cuối đợt học (làm bài thi hoặc viết thu hoạch), đạt hiệu quả giáo dục cao.