Trả lời:

Căn cứ khung quy định của Bộ GD&ĐT và tình hình cụ thể, Nhà trường xây dựng nội dung chi tiết đợt học tập như sau:

a. Chương trình Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” đầu khóa đối với sinh viên các khóa 09DH, và 18CD:

- Thời gian:      Từ ngày 13/8 – 26/8/2018  (theo TKB của P.Đào tạo)

- Địa điểm:      Hội trường C & Các phòng học lớn khu nhà A, khu nhà B

- Nội dung: Trang bị những kiến thức cần thiết ban đầu cho HSSV khi mới nhập học, định hướng ngành nghề đào tạo tại trường. Triển khai đồng bộ các hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nhân cách cho HSSV và phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật; hướng dẫn HSSV tham gia các câu lạc bộ; các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho SV…

TT

Nội dung

Số tiết

Đơn vị

thực hiện

1

- Giới thiệu tổng quan về Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh (HUFI).

- Một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2018 - 2019.

- Hệ thống hỗ trợ học tập:

1.  Giới thiệu về Hệ thống thư viện Trường

2.   Giới thiệu các hoạt động hỗ trợ SV và kế hoạch triển khai hoạt động hỗ trợ SV năm học 2018-2019.

- Tổng quan về công tác Đoàn - Hội; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 – 2019; mục đích, ý nghĩa và các chế độ, chính sách khi tham gia hoạt động tình nguyện theo QĐ số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyên truyền, phổ biến Quyết định số 1042/QĐ-TTg, ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016–2020).

03

1. BGH

2. TT Thư viện

3. BCH-ĐTN

4. Trung tâm DV Đào tạo& Hỗ trợ SV

2

Bổ trợ kiến thức giáo dục công dân:

- Tư vấn, truyền thông về phòng, chống ma túy, tệ nạn mại dâm, HIV/ AIDS và giáo dục giới tính, sức khỏe thanh niên trong trường học.

- Tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu; Giáo dục an toàn giao thông; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

- Phổ biến, tuyên truyền Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13; về tình hình an ninh chính trị, các loại hình truyền thông trên Internet và các trang mạng xã hội: facebook, zalo, zing.vn, blog…

06

02

 

 

02

 

02

Mời BC viên

Trung tâm Phòng, Chống HIV/AIDS Tp.HCM

CA Q.Tân Phú

  

 

PA83 Tp.HCM

3

- Tuyên truyền, phổ biến về Luật Cư trú số 81/2006/QH11; Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ ban hành quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Thông tư số 27/2009/TT-BGDĐT ban hành Quy chế ngoại trú của HSSV các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy.

- Tuyên truyền về ý nghĩa và trách nhiệm của việc tham gia BHYT bắt buộc: 100 % HSSV tham gia BHYT (thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 V/v điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020).

- Hướng dẫn kê khai nơi ở ngoại trú.

- Hướng dẫn thực hiện Y tế học đường, BHYT - BHTN.

- Khái quát về tình hình ANTT trong Trường, một số tình huống thực tế phát sinh trong sinh viên.

- Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của SV

03

P. Công tác Chính trị- HSSV

4

- Tổng quan về hoạt động đào tạo của HUFI.

- Giới thiệu những nội dung liên quan tới người học được đề cập trong Luật Giáo dục năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009; Luật Giáo dục đại học năm 2012, Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020, các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo học chế tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội;

- Sử dụng hệ thống mạng trong HUFI

- Giới thiệu về website của Trường

- Các Quy chế, Quy định về đào tạo của Nhà trường đối với sinh viên.

- Hướng dẫn thực hiện các quy trình về học vụ liên quan người học, truy cập cổng thông tin sinh viên…

- Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của SV

03

P.Đào tạo

5

- Quán triệt các nội dung đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT;

- Tuyên truyền về những quan điểm của Đảng trong các kết luận, nghị quyết của Hội nghị lần thứ tư và thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

- Quán triệt những vấn đề về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương và nghị quyết đại hội, chương trình, kế hoạch hành động của đảng bộ địa phương; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2016-2021.

- Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Kế hoạch 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành Giáo dục về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Tuyên truyền các nội dung về chủ quyền biển, đảo và chiến lược biển của Việt Nam; hình thức và phương pháp đấu tranh giữ vững chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

- Tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác cho sinh viên về âm mưu và hoạt động chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch, phản động.

04

Khoa Lý luận Chính trị

6

Tổng quan về công tác HSSV:

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định pháp luật cơ bản, cần thiết liên quan tới SV như: Luật BHYT số 01/VBHN-VPQH của Văn Phòng Quốc Hội; Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13; Thông tin về Chương trình tín dụng cho HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Phổ biến các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo đại học hệ chính quy; Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 ban hành Quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HSSV trong các cơ sở giáo dục.

- Các Quy định về học bổng, học phí, các chế độ chính sách của Nhà trường đối với SV; Quyết định số 1150/QĐ-DCT ngày 19/6/2017 của Hiệu trưởng ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả rèn luyện của SV.

- Hướng dẫn thực hiện quy trình về cấp phát các loại giấy tờ cho SV, cách truy cập thông tin liên quan đến SV trên Website Trường và Phòng CTCT-HSSV.

- Hướng dẫn thực hiện môn học GDNN&CTXH cho SV trong suốt quá trình đào tạo tại Trường.

- Giáo dục đạo đức, phẩm chất chính trị, tác phong của người học.

- Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của SV

04

P. Công tác Chính trị- HSSV

 

Tư vấn, định hướng ngành nghề đào tạo tại Trường:

- Quán triệt, phổ biến các nội dung yêu cầu SV thực hành các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường; tham gia các hoạt động câu lạc bộ sở thích, văn hóa, văn nghệ do Khoa, Trường, BCH Đoàn TN, Hội SV tổ chức.

- Hướng dẫn SV xây dựng kế hoạch học tập đáp ứng năng lực học tập, khả năng tài chính theo niên khóa (ĐH 4 năm, CĐ 3 năm), theo lộ trình (ĐH 3,5 năm, CĐ 2,5 năm) hoặc theo quy định về thời gian đào tạo của Bộ GD&ĐT.

- Giáo dục kỹ năng sống, rèn luyện thân thể, kỹ năng thích nghi và hòa nhập môi trường học đại học.

- Tổ chức cho SV đi tham quan, trải nghiệm thực tế tại Trung tâm Thí nghiệm TH, các xưởng thực hành, thực tập theo ngành nghề đào tạo.

 

04

 

Các khoa chuyên ngành

7

Tư vấn, định hướng, giáo dục nghề nghiệp:

  - Tổ chức gặp gỡ sinh viên để giao lưu, sinh hoạt, giới thiệu ngành nghề đào tạo của Khoa, hướng dẫn cách xem TKB học kỳ; chỉ định BCS lớp lâm thời.

- Tuyên truyền cho SV về mục đích, ý nghĩa, trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia các hoạt động của Khoa, Trường; Các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội.

   - Chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, cơ hội nghề nghiệp, những phẩm chất cần có để làm việc và phát triển công việc và bản thân sau khi tốt nghiệp.

 - Trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc của SV

 

03

 

Các khoa chuyên ngành

b. Chương trình Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên”giữa khóa đối với sinh viên các Khóa 07DH, 08DH và 17CD:

- Thời gian: Từ ngày 18/2 – 31/3/2019  (theo TKB của P.Đào tạo)

- Địa điểm: Hội trường C & Các phòng học lớn khu nhà A, khu nhà B

- Nội dung: Trang bị các nội dung, kiến thức, thông tin mới của năm học 2018 - 2019, học tập các chuyên đề chuyên sâu về các vấn đề liên quan đến HSSV, các nội dung kỹ năng sống, nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng, xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy mại dâm; các vấn đề toàn cầu; yêu cầu hội nhập quốc tế; định hướng chương trình khởi nghiệp cho SV...

TT

Nội dung

Số tiết

Đơn vị

thực hiện

1

- Giới thiệu một số nội dung công tác trọng tâm của nhà trường trong năm học 2018 - 2019.

- Giới thiệu về các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao; Chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh niên của Trường (2018 – 2019); Triển khai một số hoạt động, phong trào thiết thực của BCH Đoàn Trường chào mừng, kỷ niệm các ngày Lễ lớn trong HK, năm học;

- Giới thiệu hoạt động các câu lạc bộ trong trường; Tuyên truyền cho SV về mục đích, ý nghĩa và trách nhiệm tham gia hoạt động sinh viên tình nguyện;

- Phổ biến các hoạt động hỗ trợ SV và kế hoạch triển khai các hoạt động hỗ trợ sinh viên năm học 2018-2019;

- Phổ biến Quyết định số 1123 ngày 16/8/2016 về tổ chức chương trình huấn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên và các hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp, sự cần thiết rèn luyện kỹ năng mềm trong học tập, cuộc sống, công việc và những hạn chế của SV hiện nay.

- Phổ biến các Quy chế, Quy định của Trường về đào tạo theo hệ thống tín chỉ; Quy định công tác NCKH sinh viên; Quy định về chuẩn năng lực ngoại ngữ, kỹ năng CNTT đối với sinh viên các hệ đào tạo thuộc Trường…

- Thông báo một số tình hình thực tế hoặc vướng mắc về xử lý, giải quyết các vấn đề về học vụ sinh viên.

- Hướng dẫn thực hiện các thủ tục quy trình và giải đáp thắc mắc của sinh viên về các vấn đề liên quan người học.

05

1. P.Đào tạo

2. BCH-ĐTN

3. Trung tâm TT&DVĐT phối hợp mời chuyên gia

2

Triển khai về công tác HSSV:

- Hướng dẫn thực hiện các quy chế, quy định về chế độ chính sách:  Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT ngày 05/4/2016 Quy chế công tác SV; Thông tin về chính sách tín dụng cho HSSV, Thông tư số 31/2013/TT-BGDĐT ngày 01/8/2013; Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13; Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13...

- Phổ biến, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 1150/QĐ-DCT ngày 19/6/2017 về Quy định đánh giá, xếp loại kết quả rèn luyện của SV, Quyết định số 1151/QĐ-DCT ngày 19/6/2017 ngày 19/6/2017 về quy định việc quản lý và sử dụng các loại học bổng, khen thưởng đối với sinh viên Trường, Quy định về quản lý SV ngoại trú; phổ biến các nội dung yêu cầu SV thực hành các quy định về văn hóa ứng xử, trách nhiệm xây dựng môi trường văn hóa học đường…

- Hướng dẫn công tác khai báo BHYT bắt buộc theo Mẫu TK1 của Cơ quan BHXH trên phần mềm online.

- Hướng dẫn thực hiện môn học GDNN&CTXH, quy trình về cấp phát các loại giấy tờ cho SV, cách truy cập thông tin liên quan đến SV trên Website Trường.

- Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới nhà giáo, người học để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.

- Tuyên truyền về phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, tác hại của trò chơi điện tử với nội dung xấu; Giáo dục an toàn giao thông; Công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong trường học.

- Thông báo về tình hình ANTT trong Trường, một số tình huống thực tế phát sinh trong sinh viên.

- Giải đáp thắc mắc của sinh viên về công tác HSSV.

05

P. Công tác Chính trị- HSSV

3

Tư vấn, định hướng, giáo dục nghề nghiệp:

  - Giới thiệu chung về các hoạt động của khoa (định hướng khoa học, cơ sở vật chất...); Kế hoạch năm học 2018-2019;

- Tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho SV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của SV trong giai đoạn hiện nay.

 - Tư vấn, hướng dẫn SV về chương trình đào tạo, kế hoạch học tập và triển khai một số chương trình hoạt động trong học kỳ, năm học, các quy định thực tập, kiến tập, thực tập tốt nghiệp đối với SV thuộc Khoa quản lý.

 - Mời doanh nghiệp giao lưu, chia sẻ về ngành nghề, kinh nghiệm khởi nghiệp, cơ hội nghề nghiệp, vị trí việc làm, triển vọng phát triển sau khi tốt nghiệp;

 - Những phẩm chất cần có để làm việc và phát triển công việc; Những ảo tưởng, hiểu biết sai lệch về nghề nghiệp và bản thân sau khi tốt nghiệp.

- Tổ chức cho SV đi tham quan, trải nghiệm thực tế doanh nghiệp theo ngành nghề đào tạo.

- Giải đáp thắc mắc của SV về học vụ, các vấn đề liên quan

 

05

 

 

 

 

Các khoa chuyên ngành

c. Chương trình Tuần sinh hoạt công dân - Học sinh, sinh viên” cuối khóa đối với sinh viên các khóa 06DH, và 16CD:

- Thời gian: Từ ngày 10/9 – 25/11/2018  (theo TKB của P.Đào tạo)

- Địa điểm: Hội trường C & Các phòng học lớn khu nhà A, khu nhà B

- Nội dung: Trang bị một số kiến thức về khởi nghiệp (bổ sung nội dung so với chương trình giữa khóa học), kỹ năng xin việc và làm việc hiệu quả, tổ chức cho HSSV gặp gỡ các doanh nghiệp, tiếp cận thông tin về nguồn nhân lực, tổ chức hội chợ việc làm; các chương trình doanh nghiệp cấp học bổng cho HSSV; Học tập nội dung các bộ luật (Lao động, Công chức, Viên chức, Luật Thương mại...) để HSSV vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp. Thông tin tín dụng HSSV và trách nhiệm hoàn vốn đối với nhóm HSSV tham gia vay vốn.

TT

Nội dung

Số tiết

Đơn vị

thực hiện

1

- Hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động của Đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp;

- Hướng dẫn các bước tìm việc hiệu quả; kỹ năng viết CV, hồ sơ tìm việc.

- Phổ biến các chương trình phỏng vấn tuyển dụng; đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

- Tổ chức giao lưu doanh nghiệp

  + Cơ hội nghề nghiệp

  + Trong phỏng vấn tuyển dụng đầu ra của Doanh nghiệp là gì? Yêu cầu kỹ năng ra sao?

- Demo phỏng vấn thử - thành công thật

4

Trung tâm TT&DVĐT phối hợp mời chuyên gia

 

2

- Giới thiệu kế hoạch hoạt động của Khoa về liên hệ thực tập cho SV cuối khóa; về ngành nghề SXKD của các đơn vị đối tác nhận SV thực tập;

- Tư vấn, hướng dẫn SV thực hiện và hoàn thành các thủ tục, hồ sơ liên quan thực tập tốt nghiệp; về kỹ năng nghề nghiệp và những lưu ý cần thiết khi thực tập tốt nghiệp tại các đơn vị.

- Tư vấn cho SV hoàn thành các môn học chuyên ngành, các quy định về đăng ký môn học cuối khóa (Đồ án tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp..).

- Giải đáp thắc mắc của SV về các vấn đề liên quan thực tập tốt nghiệp, điều kiện xét tốt nghiệp, nhận Bằng…

3

Khoa ĐT chuyên ngành

3

- Hướng dẫn SV học tập nội dung các bộ luật (Lao động, Công chức, Viên chức, Luật Thương mại...) để SV vận dụng ngay sau khi tốt nghiệp; Thông tin tín dụng SV và trách nhiệm hoàn vốn đối với nhóm SV tham gia vay vốn.

- Nhắc nhở, hướng dẫn sinh viên cách truy cập thông tin  về việc tích lũy điểm hoàn thành chương trình, quy trình về cấp phát chứng chỉ môn học GDNN&CTXH.

- Cảnh báo sinh viên về tình hình sử dụng Chứng chỉ ngoại ngữ, tin học giả mạo chữ ký, con dấu của Trường.

- Hướng dẫn thực hiện các thủ tục quy trình sau khi hoàn thành chương trình học tập.

- Giải đáp thắc mắc của SV về các vấn đề liên quan, các thủ tục, hồ sơ cần hoàn thành trước khi xét tốt nghiệp.

3

P. Công tác Chính trị- HSSV