Trả lời:

     - Tùy theo kế hoạch đào tạo năm học của nhà trường, theo kế hoạch mới, TTNT (thực tập nhận thức) sẽ thực tập vào 2 học kì phụ (8 tuần) và TTTN (thực tập tốt nghiệp) sẽ thực tập vào 2 học kì chính (15 tuần).

     - Sinh viên tham gia chương trình thực tập tại nước ngoài: Được tổ chức theo kế hoạch của công ty, không theo lộ trình học của trường.

     - Nếu SV tham gia chương trình thực tập tại nước ngoài, thì SV phải hoàn tất thủ tục xin tạm hoãn chương trình học tại trường và bổ sung các giấy tờ cần thiết (giấy hẹn phỏng vấn, visa,…) cho đơn vị phụ trách.