Trả lời:

      Trong quá trình TT, nếu SV nghỉ không phép hoặc vi phạm nội qui của đơn vị TT sẽ bị kỷ luật: 

      - SV sẽ bị trừ từ 1 đến 5 điểm thực tập tùy theo mức độ vi phạm

      SV sẽ bị đình chỉ TT và nhận điểm 0 của đợt TT trong trường hợp: 

      - Bị đơn vị thực tập trả về vì vi phạm nội quy 

      - Nghỉ quá 30% thời gian thực tập 

      - Tự ý thay đổi chỗ thực tập 

      - Có những biểu hiện không tốt về đạo đức, tác phong tại nơi thực tập, ảnh hưởng xấu đến uy tín của trường 

      - Xâm nhập mạng máy tính của đơn vị thực tập, lấy cắp thông tin của đơn vị thực tập 

      - Gian dối trong thực tập, chép báo cáo của người khác 

      - Không hoàn tất nghĩa vụ học phí với trường 

      - Các trường hợp khác theo quy định của Khoa 

       Lưu ý: Trên đây chỉ là một số hình thức được áp dụng tại một số trường đại học hiện nay. Quy định và những hình thức cụ thể sẽ khác nhau đối với từng trường, vì vậy sinh viên cần chủ động liên hệ với khoa đào tạo để tìm hiểu rõ những quy định hiện hành của trường mình.