Nhằm mục đích khảo sát nhu cầu của sinh viên trong việc tham gia hành trình tham quan địa chỉ đỏ năm học 2017 - 2018 (đợt bổ sung), Phòng CTCT&HSSV triển khai khảo sát thông tin nhu cầu tham quan địa chỉ đỏ năm 2017 - 2018 (đợt bổ sung). Kết quả của đợt khảo sát là cơ sở để phòng CTCT&HSSV đề xuất lãnh đạo nhà trường trong việc tổ chức tham quan địa chỉ đỏ (đợt bổ sung) cho những sinh viên có nhu cầu.

           Thông tin chi tiết như sau:

I. Đối tượng: SV có nhu cầu tham quan địa chỉ đỏ - đợt bổ sung năm 2017-2018;

II. Thứ tự ưu tiên:
1. Ưu tiên 1: Sinh viên tốt nghiệp năm 2017-2018 (05DH, 15CD) chưa đủ điều kiện về CTXH.
2. Ưu tiên 2: Sinh viên các khóa 02DH, 03DH, 04DH, 12CD, 13CD, 14CD, 05CDN, 06CDN, 07CDN đã tốt nghiệp những năm trước nhưng chưa đủ điều kiện về CTXH.
3. Ưu tiên 2: Sinh viên các khóa còn lại

III. Thông tin dự kiến tổ chức:
+ Từ ngày 5/5 - 18/5/2018
+ Địa điểm và lệ phí: Sẽ cập nhật sau khi tiền trạm và khảo sát các địa điểm tham quan.

IV. Điểm cộng:
+ 20 điểm/SV đối với lần tham quan đầu tiên (Bắt buộc);
+ 55 điểm/SV đối với lần tham quan thứ 2 trở lên (Không bắt buộc)

V. Form khảo sát: