TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ - HSSV

----------------------

 Số 17/TB-P.CTCT-HSSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2017  

 
THÔNG BÁO
(Về việc công bố kết quả thực hiện môn học GDNN&CTXH, cập nhật đến ngày 15/10/2017)

 

            Thực hiện theo thông báo số 381/TB-DCT của Hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh về việc công bố điểm môn học GDNN&CTXH, phòng Công tác Chính trị - HSSV thông báo kết quả cập nhật điểm GDNN&CTXH của sinh viên toàn trường tính đến ngày 15/10/2017 (Phụ lục đính kèm).

            Sinh viên theo dõi quy định mức điểm cụ thể cần đạt đối với mỗi khóa và kết quả cập nhật đến ngày 15/10/2017 ở bên dưới.

            Tất cả những thông tin điều chỉnh, bổ sung điểm, duyệt kế hoạch thực hiện,… đối với các hoạt động GDNN&CTXH được tiếp nhận và giải quyết tại phòng CTCT-HSSV (Gặp Thầy Nguyễn Văn Dung) vào các ngày trong tuần.

            Đề nghị các thầy cô GVCN/CVHT và Ban cán sự các lớp trên đôn đốc nhắc nhở sinh viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

         

Nơi nhận:

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện);

- Cổng thông tin sinh viên;

- Website P.CTCT-HSSV;

- Lưu: VT, P.CTCT-HSSV.

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

CAO XUÂN THỦY

 

PHỤ LỤC FILE ĐÍNH KÈM

1/ Kết quả điểm GDNN&CTXH (Đính kèm TB số 17/TB-P.CTCT-HSSV về kết quả thực hiện môn học GDNN&CTXH, cập nhật đến 15/10/2017).

2/ Danh mục các hoạt động CTXH được cập nhật trong đợt 15/10/2017.

3/ Danh sách sinh viên các khóa 04DH, 14CD, 07CDN được cấp chứng nhận hoàn thành môn học GDNN&CTXH, đợt 2 năm 2017.

4/ Danh sách sinh viên các khóa 02DH,, 03DH, 12CD, 13CD, 05CDN, 06CND được cấp chứng chỉ hoàn thành môn học GDNN&CTXH, đợt 2 năm 2017.

5/ Link gửi thông tin phản hồi về kết quả cập nhật điểm GDNN&CTXH./.

PHÒNG CTCT-HSSV