Giới thiệu chung về học phần thực tập
    Thực tập là gì
    Lợi ích của thực tập
    Mục tiêu thực tập
    Đánh giá thực tập
    Các bên liên quan (stakeholders) và vai trò
 Xem thêm