KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔN HỌC GDNN&CTXH

(Kèm theo TB số 17/TB-P.CTCT-HSSV về kết quả thực hiện môn học GDNN&CTXH - Cập nhật đến 15/10/2017)

 

          STT

          KHOÁ

                             HỌC PHẦN CTXH

          KẾT QUẢ

          NHÓM I 

          NHÓM II, III

                    HỆ ĐẠI HỌC

          1

 02ĐHCQ 

          >=50

          >=20

          Xem kết quả

          2

 03ĐHCQ

          >=50

          >=60

          Xem kết quả

          3

 04ĐHCQ

          >=50

          >=120

          Xem kết quả

          4

 05ĐHCQ

          >=50

          >=120

          Xem kết quả

          6

 06ĐHCQ

          >=50

          >=120

          Xem kết quả

          7

 07ĐHCQ

          >=50

          >=120

          Xem kết quả

                    HỆ CAO ĐẲNG

          8

 12CĐCQ

          >=37.5

          >=15

          Xem kết quả

          9

 13CĐCQ

          >=37.5

          >=40

          Xem kết quả

          10

 14CĐCQ

          >=37.5

          >=90

          Xem kết quả

          11

 15CĐCQ

          >=37.5

          >=90

          Xem kết quả

          12

 16CĐCQ

          >=37.5

          >=90

          Xem kết quả

                    HỆ CAO ĐẲNG NGHỀ

          13

 05CĐNCQ

          >=37.5

          >=15

          Xem kết quả

          14

 06CĐNCQ

          >=37.5

          >=40

          Xem kết quả

          15

 07CĐNCQ

          >=37.5

          >=90

          Xem kết quả

          16

 08CĐNCQ

          >=37.5

          >=90

          Xem kết quả

          17

 09CĐNCQ

          >=37.5

          >=90

          Xem kết quả

                    HỆ TRUNG CẤP

          18

31TC (2Năm)

          >=25

          >=10

          Xem kết quả

          19

32TC (2Năm)

          >=25

          >=60

          Xem kết quả