BẢNG ĐĂNG KÝ LỊCH SINH HOẠT ĐỊNH KỲ CỦA CHI BỘ SINH VIÊN HỌC SINH 2
STT Tên chi bộ Loại hình Sinh hoạt chi ủy Nội dung
sinh hoạt chuyên đề
Tháng 11/2017 Tháng 12/2017 Tháng 01/2018 Tháng 02/2018 Tháng 03/2018
1 Chi bộ SVHS2 Trường học 23/11 28/12 25/01 22/02 29/03

      - Quý IV/2017 (Dự kiến tổ chức trong tháng 12): Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, học tập, nghiên cứu, quán triệt hai tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên chi bộ, thảo luận, tọa đàm, liên hệ và vận dụng sâu sắc tư tưởng của Người qua hai tác phẩm nêu trên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong cải cách hành chính, thực hiện chuẩn mực đạo đức người giảng viên và sinh viên.

      - Phân công chuẩn bị nội dung:

+ Đ/c Nguyễn Văn Dung (Phụ trách)

+ Đ/c: Lê Thị Trúc Phương

+ Đ/c: Nguyễn  Thị Nga

+ Đ/c: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

+ Đ/c: Lê Thị Thanh Đa

+ Đ/c: Phan Như Yến

+ Đ/c: Võ Bích Hạnh

+ Đ/c: Nguyễn Thị Trúc Linh

+ Đ/c: Ung Thành Đạt

+ Đ/c: Phan Thị Huyền Trang

+ Đ/c: Phan Thị Thanh

      - Nhiệm vụ:

+ Tìm hiểu nội dung hai tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

+ Xây dựng đề cương tham luận.

STT Tên chi bộ Loại hình

Sinh hoạt chi bộ

(Thứ 6, tuần cuối mỗi tháng, bắt đầu lúc 17g30, địa điểm họp từng tháng sẽ báo sau)

Tháng 11/2017 Tháng 12/2017 Tháng 01/2018 Tháng 02/2018 Tháng 03/2018
1 Chi bộ SVHS2  Trường học 24/11 29/12 26/01 23/02 30/03