HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI ĐẢNG VIÊN NĂM 2018
Thời gian: 14h00 - 17h30, chiều thứ 4 ngày 20/02/2019 (Dự kiến)
Địa điểm: Phòng C.202 - Trường ĐH CNTP TP.HCM

STT NỘI DUNG Xem/Tải về HD THỰC HIỆN GHI CHÚ
A VĂN BẢN HƯỚNG DẪN CỦA ĐẢNG ỦY TRƯỜNG      
1  Thông báo Download    
2  Hướng dẫn thực hiện Download    
B BIỂU MẪU DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN      
1  Phiếu bổ sung đảng viên 2018 (Mẫu 1A) Download Mỗi đồng chí in ra 1 bản, điền nội dung và ký tên, nộp lại cho chi ủy (Đ/C Nga) '-Trong cuộc họp, đảng viên trình bản kiểm điểm; kết quả tự liên hệ, nhận diện các biểu hiện suy thoái;
- Các đảng viên trong chi bộ thảo luận, góp ý cho bản kiểm điểm, kết quả tự liên hệ, nhận diện các biểu hiện suy thoái của đảng viên;
- Chi ủy chấm điểm cho đảng viên
- Bỏ phiếu biểu quyết (theo mẫu 7).
2.1  Bản kiểm điểm cá nhân (Mẫu 02) Download Mỗi đồng chí tải file về, điền nội dung tự kiểm điểm theo hướng dẫn trong biểu mẫu này; 
+ Gửi file này cho đồng chí bí thư (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
+ Ký tên, in ra 01 bản nộp lại cho chi ủy (Đ/C Nga) tại cuộc họp đánh giá cuối năm 20/2/2019
2.1  Phụ lục 27 biểu hiện (Mẫu 2B) Download Đảng viên xem kỹ nội dung, liên hệ tự nhận các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" của cá nhân, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa và báo cáo chi bộ giúp đỡ, giám sát.
3  Phiếu lấy ý kiến chi ủy nơi cư trú 2018 (Mẫu 3) Download Chi ủy đã gửi cho các đồng chí từ tháng 11/2018. Riêng các đồng chí khóa đã tốt nghiệp ra trường, khẩn trương liên hệ với chi ủy nơi cư trú để xin xác nhận, kịp phục vụ cho công tác đánh giá cuối năm vào ngày 20/2/2019
4  Phiếu phân tích chất lượng đảng viên 2018 (Mẫu 5) Download Mỗi đồng chí tải file về, điền nội dung tự chấm điểm theo hướng dẫn trong biểu mẫu này; 
+ Ký tên, in ra 01 bản nộp lại cho chi ủy (Đ/C Nga) tại cuộc họp đánh giá cuối năm 20/2/2019
+ Lưu ý: Trong mỗi mục, các đồng chí tự chấm mức điểm cho mình và ghi điểm số này dưới các nội dung điểm tối đa tương ứng
C BIỂU MẪU DÀNH CHO CHI BỘ      
1  Báo cáo kiểm điểm cấp ủy (mẫu 01) + Kèm theo trích biên bản họp Download Đ/C Dung thực hiện, công bố trước cuộc họp và lấy ý kiến đóng góp của tập thể chi bộ; Đ/C nga thực hiện viết biên bản cuộc họp  
2  Phiếu đánh giá và xếp loại chi bộ (mẫu 3A) Download Đ/C Dung thực hiện, công bố trước cuộc họp và lấy ý kiến đóng góp của tập thể chi bộ  
3  Phiếu xếp loại đảng viên (mẫu 06) Download Đ/C Nga & Đ/c Dung thực hiện Mẫu này chỉ dùng cho chi ủy
4  Bỏ phiếu xếp loại đảng viên (mẫu 07) Download Đ/C Nga thực hiện in phiếu, đóng dấu treo, phục vụ cho bỏ phiếu biểu quyết trong cuộc họp  
5  Tổng hợp mức đề xuất đảng viên (mẫu 08) Download Đ/C Nga thực hiện tổng hợp sau khi kết thúc cuộc họp  
6  Mẫu phiếu biểu quyết (mẫu 09) Download Đ/C Nga thực hiện in phiếu, đóng dấu treo, phục vụ cho bỏ phiếu biểu quyết về kết quả đánh giá, xếp loại của tập thể chi bộ trong cuộc họp  
7  Mẫu phân tích chất lượng chi bộ 2018 Download Đ/c Dung thực hiện tổng hợp báo cáo sau cuộc họp  
8  Danh mục nộp Download Đ/c Dung thực hiện tổng hợp báo cáo sau cuộc họp  

T/M Tập thể chi bộ

Bí thư

(Đã ký)

Nguyễn Văn Dung (096.5454.369)