ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

CHI BỘ SINH VIÊN HỌC SINH 2

Số: 02-TB/SVHS2

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 5 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về việc về việc nộp hồ sơ phát triển đảng năm học 2016-2017

 

          Căn cứ Nghị quyết số 24-NQ/SVHS2 ngày 29/4/2017 của Chi bộ Sinh viên Học sinh 2;

          Căn cứ mục tiêu phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Sinh viên Học sinh 2 về công tác bồi dưỡng và phát triển đảng;

          Chi bộ Sinh viên Học sinh 2 thông báo về việc nộp hồ sơ phát triển đảng trong sinh viên như sau:

          1. Điều kiện xét kết nạp đảng đối với sinh viên:

          - Về học tập và rèn luyện: Đạt loại khá trở lên

          - Về hoạt động phong trào đoàn thể và NCKH: Tham gia tích cực, có thành tích được công nhận như Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận các cấp…

          - Đã học và có chứng chỉ lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng (Lớp Cảm tình Đảng).

2. Quy trình:

          a- Sinh viên đủ điều kiện, có nguyện vọng xét kết nạp Đảng:

          + Viết Bản tự kiểm điểm Đoàn viên kiểm điểm lại quá trình phấn đấu;

          + Viết Đơn xin vào Đảng (Viết tay, theo Mẫu 01 - KNĐ);

          b- Sinh viên báo cáo Chi đoàn để tổ chức họp;

          c- Chi đoàn báo cáo Chi bộ Sinh viên Học sinh 2 và tổ chức họp, cho ý kiến nhận xét, biểu quyết thông qua hoặc không thông qua;

          d- Gửi hồ sơ về Chi bộ Sinh viên Học sinh 2 (Đ/c Nguyễn Thị Nga – Phòng Công tác Chính trị - HSSV, ô cửa số 03)

3. Hồ sơ ban đầu gồm:

          - Bản tự kiểm điểm Đoàn viên;

          - Đơn xin vào Đảng (Viết tay, theo Mẫu 01 - KNĐ);

          - Biên bản họp Chi đoàn (Theo mẫu);

          - Bản photo Chứng nhận học lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng;

          - Bản photo Bằng khen, Giấy khen, Giấy chứng nhận NCKH sinh viên;

          - Bảng điểm học tập và rèn luyện.

          Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp đảng của các Chi đoàn, Chi bộ Sinh viên Học sinh 2 sẽ xem xét, thẩm định và tiến hành các thủ tục kết nạp đảng hoặc cử đảng viên chính thức hướng dẫn giúp đỡ quần chúng ưu tú tiếp tục hoàn tất các thủ tục kết nạp theo quy định.

          Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đảng ủy Trường ĐH CNTP TP.HCM (để báo cáo);

- Lưu: Chi bộ SVHS2.

T/M CHI BỘ

P.BÍ THƯ

 (Đã ký)

 

Nguyễn Văn Dung