ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM

CHI BỘ SINH VIÊN HỌC SINH 2

Số: 03-TB/SVHS2

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2017

 

THÔNG BÁO

Về công tác chuẩn bị cho cuộc họp chi bộ tháng 6/2017

 

 

          Căn cứ mục tiêu phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Sinh viên Học sinh 2 về công tác đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ;

          Chi bộ Sinh viên Học sinh 2 thông báo về việc chuẩn bị các nội dung cho cuộc họp tháng 6/201 như sau:

1/ Về thủ tục chuyển đảng chính thức:

          Đề nghị các đ/c đảng viên chính thức được phân công giám sát nhắc nhở và kiểm tra tiến độ thực hiện các thủ tục chuyển đảng chính thức của các đồng chí đảng viên dự bị, gồm 5 loại hồ sơ:

          - Bản tự kiểm điểm (01 bản);

          - Biên bản họp chi đoàn (01 bản);

          - Biên bản họp LCĐ (01 bản);

          - Nghị quyết bên đoàn trường (02 bản);

          - Phiếu nhận xét của chi ủy địa phương nơi đk tạm trú (01 bản);

          - Giấy nhận xét chuyển đảng chính thức của đảng viên được phân công hướng dẫn.

2/ Về việc đăng ký học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

          - Trong cuộc họp tháng 6 chi bộ sẽ phát sổ để các đ/c ghi nội dung đăng ký học tập tấm gương đạo đức HCM năm 2017 của mình

          - Để tiết kiệm thời gian và đảm bảo quy trình đăng ký, chi bộ gửi các đ/c Link điền thông tin đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách HCM để các đồng chí điền vào (cuối trang), thông tin này sẽ được chi bộ công khai để góp ý.

          - Lưu ý:

          + Các đ/c ghi nội dung học tập thiết thực, phù hợp với vị trí công tác, công việc của mình, không ghi những nội dung quá chú trọng tính hình thức.

          + Việc ĐK là cơ sở để chi bộ xem xét đánh giá và phân loại thi đua, phân loại chất lượng đảng viên và tập thể chi bộ cuối năm.

          + Thời hạn đăng ký online để chi bộ tổng hợp: Từ ngày 12/6 - 20/6/2017

3/ Về việc chuẩn bị thủ tục chuyển đảng tháng 7-8/2017:

          - Chi ủy chi bộ phân công đ/c Nguyễn Thị Nga căn cứ trên danh sách chuyển đảng chính thức của chi bộ trong tháng 7-8/2017 để chuẩn bị sẵn các mẫu biểu lấy ý kiến của chi ủy chi bộ địa phương nơi đăng ký tạm trú, phát cho các đ/c đảng viên dự bị trong cuộc họp tháng 6/2017.

          - Tinh thần chung là các chi đoàn sẽ tiến hành họp trong tháng 6/2017 để có biên bản (không ghi ngày tháng năm), vì vậy chi bộ đề nghị các đảng viên chính thức được phân công hướng dẫn các đảng viên dự bị chuyển đang trong tháng 7, 8 bắt đầu tiến hành các thủ tục nhận xét ở chi đoàn.

4/ Về việc triển khai nội dung sinh hoạt chuyên đề học tập Hồ Chí Minh:

           - Chi ủy chi bộ phân công nội dung và cá đồng chí phụ trách trong biên bản họp tháng 5/2017.

           - Chi ủy chi bộ đề nghị tổ đảng được phân công chuẩn bị chu đáo (đ/c Hạnh Trần)

5/ Về việc lấy ý kiến lịch họp chi bộ tháng 6/2017:

          Do đặc điểm tháng 6/2017, rất nhiều các đ/c tham gia kỳ thi cuối kỳ 2 năm 2016-2017 nên chi bộ lấy ý về lịch họp của chi bộ trong Link trên. Đề nghị các đ/c cho ý kiến để chi ủy qyết định ngày họp chính thức của chi bộ trong tháng 6/2017.

6/ Về việc thành lập tổ dư luận:

          Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ hàng tháng, chi ủy chi bộ Quyết định thành lập tổ dư luận của Chi bộ Sinh viên Học sinh 2, như sau:

         6.1. Danh sách tổ dư luận gồm các đồng chí có tên sau đây:

          + Đc: Trần Thị Hoài                                    - Tổ trưởng.

          + Đ/c: Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh                   - Tổ phó.

          + Đ/c: Trần Minh Tặng                                - Ủy viên.

         6.2. Nhiệm vụ:

          - Hàng tháng, trên cơ sở các hoạt động thực tiễn tại cơ quan, đơn vị, tiến hành nắm bắt công tác diễn biến tư tưởng của quần chúng sinh viên, đảng viên trong nhà trường, kịp thời phản ánh lên chi ủy chi bộ những vấn đề mang tính cấp thiết.

          - Đề xuất những giải pháp căn bản, thiết thực để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn;

          - Làm báo cáo tổng hợp thường xuyên lên chi ủy chi bộ (Theo mẫu);

7/ Về việc kết nạp đảng đối với quần chúng ưu tú Phan Thị Quyền Trang:

          - Thời gian & địa điểm: tiến hành trong cuộc họp tháng 6/2017 của chi bộ SVHS2

          - Chi bộ phân công như sau:

                    + Mua hoa (01 bó) và khung đựng Quyết định Đ/c Phương, liên hệ đ/c Dung nhận quỹ;

                    + Dẫn chương trình: Đ/c: Trần Thị Mỹ Hạnh – Liên hệ Đ/C Dung để nhận chương trình;

                    + Chụp hình: Đ/c Lê Phan Thanh Nguyên, máy hình mượn của phòng CTCT-HSSV.

          Để cuộc họp chi bộ tháng 6/2017 diễn ra thành công tốt đẹp, chi ủy chi bộ đề nghị các đồng chí thực hiện nghiêm túc thông báo này.

          Trân trọng./.

- Nơi nhận:

- Đảng viên chi bộ SVHS2 (để thực hiện);

- Lưu: Chi bộ SVHS2.

T/M CHI BỘ

P.BÍ THƯ

 

(Đã ký)

 

 

Nguyễn Văn Dung

 

Đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: