ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP CÔNGNGHIỆP TRUNG ƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

*

Số 390-CV/ĐUK

V/v đăng ký nội dung tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu

của cán bộ, đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của

Bộ Chính trị và Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

    TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2018

 

          Kính gửi: Cấp ủy các cơ sở đảng trực thuộc.

 


          Trên cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã triển khai đến cấp ủy cơ sở thực hiện một số cách làm cụ thể như:

          - Triển khai “Sổ đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 - 2020” trong cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Khối.

          - Triển khai “Bản đăng ký thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên” theo Hướng dẫn số 13-HD/ĐUK ngày 01/8/2017 của Đảng ủy Khối.

          - Triển khai “Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên” theo từng năm tại Công văn số 329-CV/ĐUK ngày 05/10/2017 về việc hướng dẫn xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đối với cán bộ, đảng viên.

          Tuy nhiên, qua thời gian triển khai, nhận thấy việc thực hiện cùng lúc 03 bản đăng ký là chưa phù hợp, không hiệu quả; gây khó khăn, lúng túng cho các đảng bộ, chi bộ cơ sở và đảng viên khi triển khai thực hiện. Để triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực việc đăng ký rèn luyện của cán bộ, đảng viên và đánh giá của đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Khối; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu các cấp ủy đơn vị:

          + Chỉ sử dụng duy nhất “Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên” (theo file đính kèm) để triển khai cho cán bộ, đảng viên đăng ký rèn luyện tại đơn vị.

          + Đảm bảo thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về nội dung trong thực hiện bản cam kết:

- Cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ triển khai nghiêm túc cho cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện “Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên” hàng năm tại đơn vị (thực hiện ngay sau khi kiểm điểm và đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm; hoàn thành trước ngày 31/3 năm liền kề).

- Dựa trên nội dung khung của bản cam kết; chi bộ, đảng viên thảo luận, bổ sung, điều chỉnh các nội dung cam kết phù hợp, sát với đặc điểm, điều kiện hoạt động của cơ quan, đơn vị và vai trò, nhiệm vụ của từng đảng viên được phân công nhằm đảm bảo tính toàn diện, phù hợp, hiệu quả (tập trung thảo luận, bổ sung nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu về tác phong, lề lối làm việc và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của mỗi đảng viên tại đơn vị).

- Sau khi chi bộ triển khai xong việc đăng ký “Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu” hàng năm; đảng viên thực hiện viết bản cam kết và nộp lại cho chi bộ để theo dõi, giám sát, kiểm tra việc thực hiện, rèn luyện.

- Hàng năm, chi bộ bám sát các nội dung đảng viên đã cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu để thực hiện kiểm điểm, đánh giá chất lượng đảng viên.

- Sau đợt kiểm điểm, đánh giá đảng viên cuối năm; từng đảng viên bổ sung thêm nội dung cam kết thực hiện các giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã được chi bộ nêu ra (nếu có) của năm tiếp theo.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề khó khăn, vướng mắc; đề nghị các đơn vị phản hồi về Đảng ủy Khối (thông qua Ban Tổ chức và Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối) để được hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

 

          Nơi nhận:

          -  Như trên;

          -  Thường trực ĐUK;

          -  Các Ban, Bộ phận ĐUK;

          -  Lưu Văn phòng.                                                                              

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

 

 

 

 

Lê Văn Quang

 

 

Attachments:
FileCreatorFile sizeCreatedLast modified
Download this file (HD. Bản cam kết đang ký CT 05, QĐ 101, NQTW4.doc)Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu của đảng viênMr.Dung56 kB2018-05-24 06:122018-05-24 06:12