ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP 

CÔNG NGHIỆP TW TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

 ---------------------------------------

Số: …../KHĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 

 

TP. HCM, ngày 10 tháng 4  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017

__________

 

          Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/DUK ngày 7 tháng 4 năm 2017 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Công nghiệp TW TP.HCM về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch như sau:

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

          - Tiếp tục nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên, người lao động, học sinh, sinh viên; tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và vận dụng tư tưởng của Người qua một số tác phẩm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

          - Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở cơ quan, đơn vị.

          - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, phát hiện, xây dựng, nhân rộng và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động.

          - Cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập làm theo Bác.

II/ NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

           - Căn cứ chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”, các cấp ủy, tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ gắn

với phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” sát hợp, thiết thực với cơ quan, đơn vị mình.

          - Tuyên truyền sâu rộng những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2017, các tác phẩm, ấn phẩm của Bác Hồ và tuyên truyền  các gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả… trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên.

2. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị.

          - Đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, kế hoạch hoạt động năm của cơ quan, đơn vị.

          - Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, hằng quý của cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể.

          - Căn cứ tình hình cụ thể, xác định một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong cơ quan, đơn vị cần tập trung giải quyết để tập trung chỉ đạo mang lại kết quả cụ thể, đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự chuyển biến rõ rệt, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng, công nhân lao động.

3. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và vận dụng sâu sắc, cụ thể tư tưởng của người qua tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” trong cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu

          - Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt hai tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

          - Cấp ủy tổ chức thảo luận, tọa đàm, liên hệ và vận dụng sâu sắc tư tưởng của Người qua hai tác phẩm nêu trên trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là trong cải cách hành chính, thực hiện chuẩn mực đạo đức người giảng viên.

          - Thực hiện nghiêm Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19 tháng 12 năm 2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch thực hiện và đăng ký vào sổ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (theo mẫu Đảng ủy Khối đã cấp phát cho từng cán bộ, đảng viên); Việc đăng ký học tập và làm theo phải được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, sát, đúng với nhiệm vụ được giao; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, Đảng ủy nơi công tác, sinh hoạt.

          - Bảo đảm phát huy hiệu quả cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và quần chúng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

4. Tọa đàm “Nâng cao trách nhiệm thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện chuẩn mực đạo đức người giảng viên”

          - Tọa đàm tập trung vào các nhóm nội dung chính:

          + Về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xây dựng, thực hiện đạo đức công vụ.

          + Giải pháp thực hiện có hiệu quả kế hoạch học tập và làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên nói chung, người đứng đầu nói riêng

          + Cách thức đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của cơ quan, đơn vị.

          + Xác định nội dung đột phá và cách thức tổ chức thực hiện bằng đạo đức công vụ nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại cơ quan, đơn vị.

          + Kiến nghị, đề xuất để thực hiện hiệu quả đạo đức công vụ trong Đảng bộ Khối nói riêng và tại thành phố, cả nước nói chung. 

          - Tích cực tham gia tọa đàm và vận dụng kết quả thu hoạch tại tọa đàm để đưa vào hoạt động thực tiễn tại chi bộ, Đảng bộ.

5. Sơ kết, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Các cấp ủy thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, báo cáo kết quả thực hiện và kiến nghị với Đảng ủy Trường về nội dung, hình thức tổ chức hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả, tổ chức biểu dương và đề xuất biểu dương những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, quan tâm việc nhắc nhở, phê bình, uốn nắn kịp thời những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

6. Tiếp tục đẩy mạnh việc giáo dục, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên

- Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp học; việc học tập, giảng dạy về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thực hiện đúng chương trình, giáo trình do Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh ban hành và quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo; tổ chức các hội thi tìm hiểu, vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ giảng viên.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các phong trào thanh niên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp. Đẩy mạnh các hoạt động và sinh hoạt tập thể, thu hút đoàn viên, hội viên, thanh niên tham gia, tạo phong trào rộng lớn trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

7. Tập trung thực hiện có hiệu quả những nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Từng cấp ủy, nghiên cứu vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm tham mưu, đề xuất, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tập trung thực hiện những nội dung đột phá đã xác định nhằm làm chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Người đứng đầu cấp ủy, nghiêm túc thực hiện nêu gương cho cán bộ, đảng viên, quần chúng noi theo, nhất là trong việc thực hành đạo đức công vụ, rèn luyện đạo đức, lối sống, tích cực phòng, chống quan liêu tham nhũng, lãng phí, kịp thời giải quyết những bức xúc chính đáng của quần chúng, nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, vì nhân dân…

- Các tổ chức đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức cho đoàn viên, hội viên tập trung thực hiện một số nội dung hoạt động nhằm tạo chuyển biến rõ nét và tạo sự lan tỏa trong quần chúng, công nhân lao động.

8. Sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Từ nay đến năm 2020 các cấp ủy tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW như sau:

- Năm 2016: “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (chuyên đề xuyên suốt toàn khóa)

- Năm 2017: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”

- Năm 2018: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.

- Năm 2019: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân”.

- Năm 2020: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”.

III/ THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ TÀI LIỆU HỌC TẬP

1. Thời gian thực hiện

          - Đảng ủy Trường cấp phát tài liệu học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2017 đến các cấp ủy (hoàn thành trước ngày 15/5/2017)

- Trên cơ sở đó, cấp ủy các đơn vị tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2017 và hai tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, hoàn thành trước ngày 31/5/2017 và báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Đảng ủy  (trước ngày 05/6/2017), người nhận Đ/c Nguyễn Thị Thu Thoa.

- Việc cán bộ, đảng viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, hoàn thành trước ngày 31 tháng 5 năm 2017.

2. Tài liệu học tập

- Chuyên đề năm 2017: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành.

Lưu ý: các tác phẩm, ấn phẩm có nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cung cấp tại Thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh qua cổng thông tin điện tử: thuviensachHoChiMinh.tphcm.gov.vn hoặc thuviensachHoChiMinh.tphcm.org.vn.

IV/ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy:

+ Tham mưu Đảng ủy xây dựng kế hoạch đến cấp ủy

+ Theo dõi, đôn đốc việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2017 và hai tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại các cấp ủy cơ sở; hướng dẫn việc xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng đơn vị; hướng dẫn việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên.

+ Tổ chức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp gỡ giao lưu các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

+ Tổ chức sơ kết hằng năm và tổng kết toàn khóa, báo cáo kết quả thực hiện với Đảng ủy.

- Ủy ban kiểm tra Đảng ủy :

+ Tham mưu Đảng ủy xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

+ Tham mưu tổ chức thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10 tháng 01 năm 2012 về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

+ Hướng dẫn các cấp ủy cơ sở kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Đoàn thanh niên; Công đoàn

Xây dựng kế hoạch học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2017 và hai tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong toàn Trường, nhằm giáo dục đạo đức, lối sống cho công đoàn viên, hội viên, thanh niên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch cá nhân để đăng ký thực hiện làm theo, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với chi đoàn; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức đoàn và đoàn viên hằng năm.

Xác định nội dung và các giải pháp phù hợp với đặc thù và từng đối tượng trong toàn trường để phát huy hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát động các phong trào thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; đẩy mạnh các hoạt động bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với tình hình nhà trường.

2. Các chi bộ

- Triển khai học tập những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2017 và hai tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, sinh viên, học sinh; đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ;

- Phối hợp với lãnh đạo đơn vị xác định nội dung đột phá, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện; thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên tinh thần sát, đúng, thiết thực, gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương về xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

- Hướng dẫn cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, xây dựng kế hoạch cá nhân để đăng ký thực hiện làm theo, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, nơi sinh hoạt, công tác; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ hằng năm.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện; sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, và báo cáo kết quả thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với Đảng ủy

- Lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể trong đơn vị tổ chức học tập, tuyên truyền các nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2017 và hai tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đoàn viên, hội viên; gắn việc học tập và làm theo với các phong trào hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong năm./.

Nơi nhận :

- Các chi bộ;

- Lưu:VP; BTGĐU.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

 

 (Đã ký)

  

  

Phan Xuân Cường