ĐẢNG ỦY KHỐI DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

        TRUNG ƯƠNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP

THỰC PHẨM TP. HỒ CHÍ MINH

*

Số 16/KH-ĐU

      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

   TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại
chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 201
7

 

       Căn cứ hướng dẫn số 15-HD/ĐUK, ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc “kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017” và kế hoạch số 02- KH/ĐUK. Đảng ủy Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM đề ra kế hoạch tổ chức kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Kiểm điểm tập thể, cá nhân và phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm nhằm đánh giá kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tập thể; chức trách, nhiệm vụ của cá nhân, kết quả khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và tiếp thu phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; qua đó, đề ra chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, các ngành.

2- Kiểm điểm đảng viên được thực hiện đồng thời với kiểm điểm việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, công chức (sau đây gọi tắt là đánh giá cán bộ, công chức), mỗi người một bản tự kiểm điểm, kiểm điểm tự phê bình một lần. Kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân, đánh giá cán bộ, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên là căn cứ để thực hiện các nội dung công tác cán bộ, đảng viên.

3- Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; bảo đảm tính khách quan, toàn diện, công khai, minh bạch, thực chất, lấy kết quả kiểm điểm của tập thể làm cơ sở để kiểm điểm cá nhân; kết quả kiểm điểm của cá nhân để bổ sung, hoàn chỉnh kiểm điểm của tập thể. Cấp ủy và lãnh đạo cấp trên cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại của tập thể và cá nhân.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH KIỂM ĐIỂM TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

1. Đối tượng và nơi kiểm điểm.

1.1. Đối tượng kiểm điểm.

a) Tập thể:

 Đối với cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập: gồm bí thư cấp ủy, thủ trưởng, phó thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

b) Cá nhân:

- Cán bộ, công chức, viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập

- Đảng viên trong toàn Đảng bộ Trường, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng.

1.2. Nơi kiểm điểm.

Tất cả đảng viên kiểm điểm tự phê bình và phê bình ở chi bộ nơi sinh hoạt đảng; thực hiện đồng thời việc đánh giá cán bộ và kiểm điểm đảng viên.

Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ngoài việc kiểm điểm ở chi bộ còn phải kiểm điểm ở tổ chức đảng, cấp ủy cao nhất mà mình là thành viên và ở tập thể lãnh đạo nơi mình là thành viên lãnh đạo, cụ thể:

- Các đồng chí Ủy viên Đảng ủy Trường kiểm điểm trước tập thể Đảng ủy Trường.

- Các đồng chí bí thư, phó bí thư chi bộ kiểm điểm trước tập thể cấp ủy cùng cấp (do cấp ủy chủ trì).

2. Nội dung kiểm điểm.

2.1. Đối với tập thể.

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao; trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo trong việc quán triệt và triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trong xây dựng các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện ở cơ quan, đơn vị; chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan.

- Việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, nhất là trong công tác cán bộ; làm rõ quyền hạn, trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là cá nhân người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong công tác cán bộ; công tác quản lý và phát triển đảng viên; việc đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng, bổ sung và thực hiện quy định, quy chế làm việc của cấp ủy, của tập thể lãnh đạo; biện pháp đấu tranh phòng, chống tham nhũng; kết quả xử lý sai phạm đối với tổ chức và cá nhân.

- Kết quả thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và những vấn đề phát sinh sau kiểm điểm; chủ trương, biện pháp của tập thể cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong phát hiện, giáo dục, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thuộc cấp mình quản lý; việc phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ trong tập thể lãnh đạo, kết quả công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên và việc thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm; niềm tin của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động đối với cấp ủy, tổ chức đảng hoặc lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

- Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp ở cơ quan, đơn vị.

- Công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng và kỷ luật đảng.

2.2. Đối với cá nhân.

a) Cán bộ, công chức và đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

- Về tư tưởng chính trị: trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận động gia đình và Nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; việc học tập nâng cao trình độ, năng lực công tác của bản thân.

Đối với đảng viên, ngoài nội dung kiểm điểm trên, kiểm điểm thêm về ý thức, trách nhiệm và thái độ trong đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị; việc học tập nâng cao trình độ, nhận thức chính trị.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống: kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giữ gìn đạo đức, lối sống; tinh thần cầu thị, lắng nghe, tiếp thu sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm. Tính trung thực, khách quan, chân thành trong tự phê bình, phê bình và xây dựng đoàn kết nội bộ.

Đối với đảng viên, ngoài nội dung kiểm điểm trên, kiểm điểm thêm việc phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người đảng viên và việc giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân.

- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ: tinh thần trách nhiệm; kết quả và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao; ý thức, thái độ phục vụ Nhân dân.

Đối với đảng viên, ngoài nội dung kiểm điểm trên, cần kiểm điểm sâu, làm rõ về khối lượng, chất lượng hoàn thành nhiệm vụ được giao; ý thức tham gia xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ quan, đơn vị. Việc tiếp thu, khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm hoặc vi phạm (nếu có) được kết luận sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và những vấn đề mới phát sinh (nếu có).

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: việc chấp hành phân công của tổ chức, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

Đối với đảng viên, ngoài nội dung kiểm điểm trên, kiểm điểm sâu việc chấp hành Quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện chế độ sinh hoạt đảng, đóng đảng phí theo quy định; giữ mối liên hệ với cấp ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

b) Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: ngoài những nội dung nêu tại điểm 2.2 (a) còn phải kiểm điểm sâu sắc các nội dung sau:

- Kết quả lãnh đạo, quản lý, tổ chức, điều hành; việc quy tụ, đoàn kết; thái độ công tâm, khách quan và sự tín nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động.

- Tham gia cùng tập thể trong lãnh đạo xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức, cán bộ của cơ quan, đơn vị; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt đảng; làm rõ trách nhiệm của cá nhân trong mối quan hệ với tập thể lãnh đạo, nhất là trách nhiệm cá nhân đối với những hạn chế, khuyết điểm của tập thể trong công tác cán bộ và trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của cơ quan, đơn vị; trong đề ra các giải pháp khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm hoặc vi phạm (nếu có) được kết luận sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và những vấn đề mới phát sinh (nếu có).

- Ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tu dưỡng đạo đức, lối sống, ý thức nêu gương của bản thân và gia đình.

3. Các bước tiến hành.

3.1. Chuẩn bị kiểm điểm.

- Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo chuẩn bị báo cáo kiểm điểm của tập thể và gửi trước cho các thành viên dự kiểm điểm ít nhất 3 ngày để nghiên cứu, chuẩn bị ý kiến đóng góp.

- Mỗi cá nhân chuẩn bị một bản kiểm điểm (theo mẫu và theo nội dung kiểm điểm ở điểm 2.2 phần II, Kế hoạch này; nêu tất cả những nội dung nhiệm vụ được giao), thực hiện tự kiểm điểm, tự phê bình một lần trước khi tiến hành phân loại, đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên; lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi cư trú (đối với đảng viên).

- Báo cáo kiểm điểm tập thể và bản kiểm điểm cá nhân phải chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; giải trình những nội dung gợi ý kiểm điểm của cấp ủy, lãnh đạo cấp trên và ý kiến đóng góp (nếu có).

3.2. Tổ chức kiểm điểm.

- Việc kiểm điểm được tiến hành theo trình tự: kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau; cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý kiểm điểm trước, đảng viên, cán bộ, công chức không giữ chức vụ, không là đảng viên kiểm điểm sau. Kiểm điểm tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị gắn việc đánh giá cơ quan, đơn vị với đánh giá, phân loại tổ chức đảng của cơ quan, đơn vị đó. Đối với những chi bộ trên 30 đảng viên, có thành lập tổ đảng thì tiến hành đánh giá cán bộ tại phòng, ban, phân xưởng,… trước khi kiểm điểm đảng viên ở tổ đảng, sau đó tổ đảng báo cáo kết quả kiểm điểm với chi bộ; bỏ phiếu phân loại đảng viên ở chi bộ.

- Trình tự tổ chức kiểm điểm như sau:

+ Trình tự kiểm điểm của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị.

Người chủ trì cuộc họp là cấp trưởng cơ quan, đơn vị; thành phần tham dự là bí thư cấp ủy, cán bộ chủ chốt, trưởng các đoàn thể của cơ quan, đơn vị. Người chủ trì định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp để kết luận và hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể cơ quan, đơn vị; thành viên dự họp thảo luận góp ý. Chú ý trao đổi, thảo luận những nội dung, những điểm còn có ý kiến khác nhau; thủ trưởng cơ quan, đơn vị kết luận, thông qua hội nghị biểu quyết thống nhất.

+ Trình tự đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

Người chủ trì cuộc họp kiểm điểm cán bộ, công chức là cấp trưởng của cơ quan, đơn vị; thành phần tham dự: cán bộ, công chức, viên chức, chuyên viên cơ quan, đơn vị.

Từng cá nhân trình bày bản kiểm điểm tự phê bình; các đồng chí tham gia kiểm điểm góp ý; cá nhân tiếp thu; người chủ trì kết luận (khi kiểm điểm người đứng đầu thì phân công một đồng chí cấp phó chủ trì). Đánh giá cán bộ thì tập trung vào kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ, ý thức phục vụ Nhân dân; kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên thì kết hợp các nội dung còn lại (theo điểm 2.2 phần II Kế hoạch này).

Sau kiểm điểm, tập thể tham dự tiến hành bỏ phiếu đánh giá đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

 + Kiểm điểm tập thể cấp ủy và phân loại chi bộ.

Người chủ trì cuộc họp là đồng chí bí thư chi bộ; thành phần tham dự: tất cả đảng viên chi bộ.

Người chủ trì cuộc họp định hướng các nội dung cần tập trung thảo luận và tiếp thu các ý kiến đóng góp để kết luận và hoàn thiện báo cáo kiểm điểm của tập thể.

Đồng chí bí thư (phó bí thư) trình bày dự thảo báo cáo kiểm điểm của tập thể cấp ủy; thành viên dự họp thảo luận góp ý. Chú ý trao đổi, thảo luận những nội dung, những điểm còn có ý kiến khác nhau; đồng chí bí thư kết luận, thông qua hội nghị biểu quyết thống nhất.

+ Kiểm điểm đảng viên.

Người chủ trì cuộc họp là đồng chí bí thư chi bộ; thành phần tham dự: tất cả đảng viên chi bộ.

Chi ủy báo cáo tóm tắt kết quả kiểm điểm, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, đảng viên trình bày bản kiểm điểm, tự đánh giá phân loại, các đảng viên trong chi bộ góp ý thêm, sau đó chi bộ tiến hành bỏ phiếu đánh giá, phân loại đảng viên.

3.3. Lưu ý.

- Đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý ở nơi nào thì kiểm điểm sâu, kỹ việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao ở nơi đó, báo cáo tóm tắt kết quả đánh giá cán bộ, công chức, viên chức trước khi kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ của đảng viên.

- Trong quá trình kiểm điểm, nếu có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa đủ cơ sở kết luận thì báo cáo cấp có thẩm quyền xác minh, làm rõ.

III. ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ ĐẢNG VIÊN

Đánh giá, phân loại chất lượng đối với tổ chức đảng, cán bộ, công chức và đảng viên hằng năm được tiến hành vào dịp cuối năm, gắn với tổng kết công tác năm của cơ quan, đơn vị. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức trước, phân tích chất lượng đảng viên sau; lãnh đạo cơ quan, đơn vị và các đoàn thể (nếu có) trước, tổ chức đảng cùng cấp sau.

1. Đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng

1.1. Đối tượng.

Đảng bộ, chi bộ cơ sở; đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng ủy bộ phận, đảng ủy cơ sở.

1.2. Nội dung đánh giá.

Bao gồm 05 nội dung chính:

- Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn

- Công tác chính trị tư tưởng.

- Công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ.

- Lãnh đạo công tác dân vận và các đoàn thể.

- Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng.

(Nội dung cụ thể được nêu trong Biểu điểm đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng đính kèm).

1.3. Phân loại chất lượng.

- Đảng bộ (chi bộ) trong sạch, vững mạnh: hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đạt được từ 90 điểm trở lên và đảm bảo các điều kiện:

+ Tập thể ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

+ Chi bộ, đảng bộ sinh hoạt đúng quy định; chi bộ có 100% đảng viên đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên, đảng bộ có 100% số tổ chức đảng trực thuộc đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” trở lên;

+ Cơ quan, đơn vị và các đoàn thể cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao nhất.

+ Có xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tốt kế hoạch thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; kế hoạch lãnh đạo thực hiện, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Số tổ chức đảng được phân loại “Trong sạch, vững mạnh” thực hiện theo Hướng dẫn 27-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương (không nên vượt quá 50% tổng số tổ chức đảng của đảng bộ cơ quan, đơn vị). Cấp ủy cấp trên xem xét, lựa chọn một số tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng (tối đa không vượt quá 20% tổng số tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh); không nhất thiết nơi nào cũng có hoặc có đủ số tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh được biểu dương, khen thưởng theo tỷ lệ quy định, nếu tổ chức đảng chưa thật sự tiêu biểu.

- Đảng bộ (chi bộ) hoàn thành tốt nhiệm vụ: hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đạt từ 70 đến dưới 90 điểm hoặc đạt từ 90 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Trong sạch, vững mạnh” và đảm bảo các điều kiện:

+ Tập thể ban thường vụ cấp ủy, cấp ủy đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có cấp ủy viên, cán bộ là cấp trưởng, cấp phó của các tổ chức trong hệ thống chính trị cùng cấp bị xử lý kỷ luật (trừ những trường hợp bị kỷ luật do tổ chức đảng chủ động phát hiện và tích cực đấu tranh, xử lý);

+ Cơ quan, đơn vị và các đoàn thể cùng cấp phân loại chất lượng đạt mức cao thứ hai trở lên.

- Đảng bộ (chi bộ) hoàn thành nhiệm vụ: cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đạt từ 50 đến dưới 70 điểm hoặc đạt từ 70 điểm trở lên nhưng chưa đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

- Đảng bộ (chi bộ) yếu kém: không hoàn thành từ 02 nhiệm vụ được giao, đạt dưới 50 điểm hoặc đạt từ 50 điểm trở lên và có một trong các khuyết điểm, hạn chế sau:

+ Nội bộ cấp ủy hoặc ban thường vụ cấp ủy mất đoàn kết.

+ Để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đến mức có đảng viên phải kỷ luật.

+ Cơ quan, đơn vị cùng cấp phân loại chất lượng mức thấp nhất.

+ Các tổ chức đoàn thể cùng cấp phân loại chất lượng mức thấp nhất.

+ Đảng bộ có trên 1/3 số tổ chức đảng trực thuộc xếp loại “Yếu kém”; chi bộ có trên 1/2 số đảng viên xếp loại “Không hoàn thành nhiệm vụ ”.

1.4. Một số điểm lưu ý.

- Căn cứ kết quả kiểm điểm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tổng số điểm tự chấm, ban thường vụ đảng ủy (bí thư, phó bí thư nơi không lập ban thường vụ), chi ủy dự kiến mức phân loại; hội nghị đảng ủy, đảng viên (đối với chi bộ) thảo luận, biểu quyết bằng phiếu kín và báo cáo cấp ủy cấp trên. Ban Tổ chức Đảng ủy Khối tổng hợp kết quả phân loại của tổ chức đảng cấp dưới; thẩm định, tham mưu, trình Ban Thường vụ Đảng ủy Khối xem xét, quyết định.

- Tổ chức đảng đã được công nhận phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại chất lượng lại.

- Không tổ chức đánh giá, phân loại đối với tổ chức đảng mới thành lập chưa đủ 6 tháng.

2. Đánh giá, phân loại chất lượng cán bộ, công chức, đảng viên.

2.1. Đối tượng đánh giá.

- Cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập

- Đảng viên trong toàn Đảng bộ, trừ đảng viên được miễn công tác và sinh hoạt đảng và đảng viên mới kết nạp chưa đủ 6 tháng (tính đến thời điểm tổ chức kiểm điểm).

Đối với viên chức, việc tiến hành kiểm điểm chức trách, nhiệm vụ và phân loại viên chức do các cơ quan, đơn vị thực hiện theo Luật Viên chức, Quy định của Chính phủ.

2.2. Nội dung đánh giá.

a) Nội dung đánh giá cán bộ, công chức, viên chức.

- Về tư tưởng chính trị, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, thể hiện ở:

 + Nhận thức, tư tưởng chính trị; việc chấp hành chủ trương, đường lối và quy chế, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

 + Việc giữ gìn đạo đức và lối sống lành mạnh; chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và những biểu hiện tiêu cực khác.

 + Tinh thần học tập nâng cao trình độ; tính trung thực, ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần tự phê bình và phê bình.

 + Đoàn kết, quan hệ trong công tác; mối quan hệ, tinh thần và thái độ phục vụ Nhân dân.

- Về mức độ thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện ở khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu quả của công việc trong từng vị trí, từng thời gian; tinh thần trách nhiệm trong công tác.

- Về ý thức tổ chức kỷ luật: việc chấp hành phân công của tổ chức, các nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị.

b) Nội dung đánh giá đảng viên: Theo nội dung kiểm điểm đảng viên.

2.3. Phân loại chất lượng đảng viên.

- Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: (Không vượt quá 20% số đảng viên chi bộ)

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên

+ Hoàn thành 100% khối lượng công việc được cấp trên giao

+ Đạt kết quả học tập loại giỏi (đối với đảng viên là sinh viên)

+ Tham gia dự họp chi bộ đạt 9/10 tháng (vắng họp phải có lý do)

+ Có hướng dẫn quần chúng ưu tú vào Đảng

+ Đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở hoặc giấy khen của hiệu trưởng nhà trường trở lên

+ Phải có trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành.

+ Đối với đảng viên là cấp ủy viên (chi bộ, đảng ủy) thì tổ chức Đảng phải đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh mới bình bầu danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ:

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên        

+ Hoàn thành 100% khối lượng công việc được cấp trên giao

+ Đạt kết quả học tập loại khá (đối với đảng viên là sinh viên)

        + Tham gia dự họp chi bộ đạt 8/10 tháng (vắng họp phải có lý do)

+ Đạt danh hiệu lao động tiên tiến

+ Phải có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành.

        - Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ:

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ của người Đảng viên        

+ Hoàn thành trên 70% khối lượng công việc được cấp trên giao

+ Đạt kết quả học tập loại trung bình khá (đối với đảng viên là sinh viên)

+ Tham gia dự họp chi bộ đạt 8/10 tháng (vắng họp phải có lý do)

+ Đạt danh hiệu lao động tiên tiến

+ Phải có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành.

 - Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ: là đảng viên đang chấp hành kỷ luật của Đảng, chuyên môn, đoàn thể trong thời hạn 01 năm hoặc vi phạm một trong các khuyết điểm dưới đây và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành:

+ Đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ chi bộ giao.

+ Phân loại cán bộ, công chức, viên chức ở mức “chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ”.

+ Vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm hoặc vi phạm khác ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và vị trí công tác của đảng viên đó.

+ Không chấp hành phân công của tổ chức hoặc là nguyên nhân gây mất đoàn kết nội bộ.

- Trường hợp đặc biệt chi bộ đề nghị Đảng ủy xem xét quyết định.

2.4. Thẩm quyền, quy trình đánh giá.

a) Thẩm quyền đánh giá.

- Đối với cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý do người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên quản lý trực tiếp thực hiện.

 - Đối với cán bộ, công chức không giữ chức vụ do người đứng đầu cơ quan, đơn vị thực hiện.

b) Quy trình đánh giá cán bộ, công chức.

Căn cứ kết quả kiểm điểm và các điều kiện, tiêu chuẩn, cá nhân tự đánh giá, phân loại, việc đánh giá, phân loại thực hiện như sau:

- Đối với công chức chuyên môn, nghiệp vụ và cấp phó của cơ quan, đơn vị: cán bộ, công chức, viên chức, chuyên viên cùng nơi làm việc tham gia ý kiến, bỏ phiếu đánh giá, người đứng đầu trực tiếp nhận xét, đánh giá, kết luận, phân loại cán bộ, công chức và thông báo cho cán bộ, công chức được đánh giá biết.

- Đối với cán bộ là cấp trưởng của cơ quan, đơn vị: cán bộ, công chức, viên chức, chuyên viên cùng nơi làm việc và cấp ủy nơi công tác nhận xét, góp ý, bỏ phiếu đánh giá, người đứng đầu cấp trên trực tiếp thực hiện việc nhận xét, đánh giá, kết luận, phân loại cán bộ, công chức và thông báo cho cán bộ, công chức được đánh giá biết.

c) Quy trình đánh giá chất lượng đảng viên.

Căn cứ kết quả kiểm điểm và các điều kiện, tiêu chuẩn phân loại, đảng viên tự đánh giá, phân loại chất lượng; chi bộ bỏ phiếu, công bố kết quả phân loại và báo cáo cấp ủy cơ sở xem xét, quyết định.

2.5. Một số điểm lưu ý.

- Đối với đảng viên là cán bộ, công chức đảm nhiệm nhiều chức vụ công tác thì đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chủ yếu ở chức danh đảm nhiệm chính và cao nhất.

- Phân loại cán bộ, công chức “chưa hoàn thành chức trách, nhiệm vụ”, đảng viên “không hoàn thành nhiệm vụ” đối với cán bộ, công chức, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị được quy định tại Đề án số 02-ĐA/TU ngày 24 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Thành ủy về phòng, chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ thành phố và phản bác các quan điểm sai trái.

- Đảng viên nghỉ ốm từ 3 tháng trở lên không phân loại đạt mức “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.

- Đảng viên phải hoàn thành việc kiểm điểm mới tham gia đánh giá, phân loại. Những đảng viên vắng mặt hay chưa được đánh giá, phân loại chất lượng thì tổ chức đánh giá, phân loại vào cuộc họp chi bộ gần nhất khi đảng viên có mặt.

 - Cán bộ, công chức, đảng viên đã được công nhận phân loại chất lượng, nhưng sau đó phát hiện có khuyết điểm hoặc không đảm bảo điều kiện của mức phân loại thì hủy bỏ kết quả và phân loại chất lượng lại.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đảng ủy Trường phân công các đồng chí phụ trách các chi bộ trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và tham dự kiểm điểm của chi bộ và chịu trách nhiệm trước Đảng ủy Trường về kết quả kiểm điểm tại những nơi này.

2. Căn cứ Kế hoạch này, cấp ủy các cơ sở đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các việc sau:

- Tổ chức quán triệt sâu, kỹ mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp kiểm điểm, đánh giá cán bộ và xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên đến các cấp ủy, chi bộ, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cấp dưới tổ chức kiểm điểm bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ đề ra; yêu cầu tập thể, cá nhân kiểm điểm lại nếu kiểm điểm chưa đạt yêu cầu.

- Khi xem xét, quyết định công nhận tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cấp ủy đảng phải quán triệt, bám sát các tiêu chuẩn, quy định; bảo đảm các chi bộ, đảng bộ đạt trong sạch, vững mạnh phải đúng thực chất, có sự tín nhiệm của số đông cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cấp ủy, phản ánh kịp thời về Đảng ủy Trường  để xem xét, chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:                                                                                             TM. ĐẢNG ỦY
- ĐU, BGH,

- Bí thư chi bộ                                                                                      BÍ THƯ     

- Lưu VP Đảng ủy.

 

 

 

 

                                                                                              

                                                                                               Phan Xuân Cường